Sökning: "injury prevention"

Visar resultat 16 - 20 av 109 uppsatser innehållade orden injury prevention.

 1. 16. Vuxen och rädd - Att lindra lidande vid stickrädsla

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mimi Pelling; Klara Storbacka; [2019-08-16]
  Nyckelord :adults; anxiety; blood-injection-injury phobia; cannulas; needle fear; needles; nursing care; person centred care; suffering; syringes;

  Sammanfattning : Background: Fear of needles does not only cause problem for the sufferer but also for the health care professionals in various care related situations such as phlebotomy, venipuncture or other invasive procedures including needles, syringes or cannulas. Although these procedures are accepted by most individuals it can for some people cause fear, anxiety and may even lead to healthcare avoidance. LÄS MER

 2. 17. No pain, no gain : En enkätstudie om spelrelaterade muskuloskeletala besvär och skadeförebyggande strategier i gitarrundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Marcus Hertz; [2019]
  Nyckelord :guitar; playing related musculoskeletal problems; injuries; injury prevention strategies; gitarr; spelrelaterade muskuloskeletala besvär; skador; skadeförebyggande strategier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förekomsten av spelrelaterade muskuloskeletala besvär hos gitarrlärare och elever samt typen av skador. Studien syftar också till att undersöka gitarrlärares attityder till, och tillämpning av, skadeförebyggande strategier. LÄS MER

 3. 18. Livmodercancer hos kanin - diagnos, behandling & profylax

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Victoria Saxe; [2019]
  Nyckelord :kanin; Oryctolagus cuniculus; livmodercancer; adenokarcinom; cancer; kastrering;

  Sammanfattning : Idag är den domesticerade kaninen ett populärt sällskapsdjur, men den används även som produktionsdjur för dess välsmakande kött och mjuka päls. Kaninen har varit ett försöksdjur sedan länge och det finns många studier som gjorts på dem. Därför finns mycket kunskap om arten. LÄS MER

 4. 19. ”Helikopterperspektiv” i arbetet mot allvarliga körskador : en kvalitativ studie om arbetet mot allvarliga körskadorhos Svenska kyrkans skogscertifieringenligt ”lärande organisation”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ricarda Schultz; [2019]
  Nyckelord :allvarliga körskador; den femte disciplinen; den lärande organisationen; entreprenörskap; organisationsstruktur; skogscertifiering; skogsåtgärder;

  Sammanfattning : Markskador,så kallade allvarliga körskador,i samband med skogsåtgärdersomgallring, slutavverkning och markberedningär ett allmänt och känt problem.Allvarliga körskador kan innebära grav påverkan på miljön, exempelvis urlakning av giftiga ämnen som kvicksilver i vattendragdär de utgör stor risk för människors hälsa. LÄS MER

 5. 20. Fysisk aktivitet som fallprevention bland äldre : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Christine Fröblom; [2019]
  Nyckelord :Elderly; accidental falls; fall prevention; physical activity; exercise; Äldre; fallolyckor; fallprevention; fysisk aktivitet; träning;

  Sammanfattning : Introduktion: Fallolyckor är globalt den näst största orsaken till dödsfall på grund av skada. Förutom mänskligt lidande är det även ett mycket dyrt folkhälsoproblem vars prevalens dessutom ökar i många länder på grund av den stigande medellivslängden. LÄS MER