Sökning: "internationella brottmålsdomstolen"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden internationella brottmålsdomstolen.

 1. 1. Aggressionsbegreppet : En komparativ studie av Förenta nationernas stadgas och Romstadgan för den Internationella brottsmålsdomstolens aggressionsbegrepp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oscar Alendal; [2018]
  Nyckelord :United Nations; UN; ICC; International Criminal Court; Aggression; Law of war; Crime of aggression; Public international law; Folkrätt; Aggression; Förenta Nationerna; FN; ICC; Internationella Brottmålsdomstolen; jus ad bellum;

  Sammanfattning : I och med Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen (nedan Romstadgan) finns nu, för första gången, en juridiskt bindande definition av begreppet aggression, vilken baseras på Förenta Nationernas stadga (nedan FN-stadgan) artikel 2(4). Romstadgan utgör grunden för att Internationella brottmålsdomstolen (nedan ICC), i efterhand, ska kunna utkräva ansvar av en fysisk person för aggressionsbrott. LÄS MER

 2. 2. Internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion över den misstänkta deportationen av Rohingyafolket  – en kränkning av Myanmars statssuveränitet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Birgersson Thor; [2018]
  Nyckelord :Folkrätt; Internationell straffrätt; Internationella organisationer; Internationella brottmålsdomstolen; Jurisdiktion;

  Sammanfattning : In September this year the International Criminal Court (ICC) in The Hague decided, in accordance with the universal principle of competence-competence, that it has jurisdiction over the alleged deportation of the Rohingya people from Myanmar to Bangladesh. The decision is based on the Court’s extensive interpretation of the crime deportation within the Rome Statute. LÄS MER

 3. 3. Aggressionsbrottets Janusansikte

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Annika Ruge; [2017]
  Nyckelord :Critical Legal Studies; Grounded Theory; Internationella Brottmålsdomstolen; Aggressionsbrottet; Internationell Straffrätt; Interventionism; Mänskliga Rättigheter; International Criminal Court; UN Security Council; the Crime of Aggression; International Criminal Law; Human Rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Staters interventionism har legat bakom många grova människorättskränkningar. Eftersom FN-systemets vetorätt skyddar vissa stater från straffrättsligt ansvar finns det få reella utsikter för en minskning av dessa människorättsbrott. LÄS MER

 4. 4. En uppsats om jurisdiktion - med anledning av Palestinas ratificering av Romstadgan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ola Borre; [2016]
  Nyckelord :Folkrätt; Public international law; Palestina; Israel; Jurisdiktion; Romstadgan; ICC; Internationella brottmålsdomstolen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att studera vad som krävs för att International Criminal Court (ICC) ska ha jurisdiktion att pröva gärningar begångna på Västbanken/Gaza. Dessa områden är specifik utvalda då de kan påstås vara en del av en palestinsk stats territorium och Palestina i januari 2015 deponerade sitt ratifikationsinstrument för att kunna omfattas av Romstadgan. LÄS MER

 5. 5. Ending the symbols shattering: Bringing perpetrators to justice for the destruction of immovable cultural property in armed conflict

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Andersson; [2016]
  Nyckelord :Public international law; Cultural property; Armed conflict; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida kulturegendom tillmäts ’tillräckligt skydd’ av internationell rätt i väpnade konflikter, med betoning på den juridiska grunden för att åtala förstörelse av kulturarv som ett krigsbrott under internationell straffrätt. Jag undersöker hur de mest relevanta traktaterna i internationell rätt har uppstått sedan antagandet år 1954 av Haagkonventionen för skydd av kulturegendom i händelse av väpnade konflikter. LÄS MER