Sökning: "fair trial"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden fair trial.

 1. 1. Anonyma vittnen - En undersökning av rättssäkerhet, effektivitet och ett eventuellt införande av anonyma vittnesmål i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oskar Larsson; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt: anonyma vittnen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige råder idag förbud mot anonyma vittnen men ämnet har diskuterats i omgångar sedan år 1990 i Sverige. De senaste åren har gängkriminaliteten ökat vilket har blåst liv i debatten igen. Politiker anser att ett införande av anonyma vittnen kan få fler personer att vittna i rättegångar rörande organiserad brottslighet. LÄS MER

 2. 2. En förskjuten bevisupptagning i tid, rum och ansvarig aktör - En studie av straffprocessens skyddsobjekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrika Ekman; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; kroppskamera; kroppsburen kamera; bevisupptagning; tidig bevisupptagning; straffprocess; SOU 2017:98; förskjuten straffprocess; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rättegångsbalken utformades i en tid som skiljer sig väsentligt från dagens samhälle i allmänhet och bevismiljön i synnerhet. I april 2016 tillsatte regeringen en särskild utredning med uppgift att undersöka hur straffprocessen skulle kunna effektiviseras med bevarande krav på rättssäkerhet. LÄS MER

 3. 3. How does the use of artificial intelligence affect the concept of fair trial?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tiia-Helinä Heikkinen; [2019]
  Nyckelord :Human rights; Artificial intelligence; Fair trial; AI; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to function as a path to further discussion regarding human rights and the use of artificial intelligence (AI) in the court proceedings. Artificial intelligence technology has become a highly relevant topic to many parts of our lives. LÄS MER

 4. 4. Tidigare förhör som bevis i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isak Lööf; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; straffrätt; criminal law; bevisrätt; evidence law; bevisvärdering; processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar tidigare förhör som bevis i brottmål och undersöker frågan om när tidigare förhör får föredras som bevis i domstol, tidigare förhörs upptagningsformer och om man kan lita på att de är korrekta samt bevisvärderingen av tidigare förhör. Vittnen, målsägande och tilltalade i brottmål behöver i Sverige som huvudregel framträda personligen för muntliga förhör i domstol. LÄS MER

 5. 5. Provokativa åtgärders tillåtlighet vid bekämpning av narkotikabrottslighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Barfoed; [2019]
  Nyckelord :provokation; infiltration; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bekämpning av grovt organiserad brottslighet såsom narkotikahandel tenderar att påkalla polisiära operationer med inslag av provokation, i syfte att anskaffa tillräcklig bevisning. Uppsatsen redogör för problematiken med att provokativa åtgärders legala stöd är svagt samtidigt som provokation är påkallat ur polisiär synvinkel. LÄS MER