Sökning: "kärnämnet svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden kärnämnet svenska.

 1. 1. Estetiska lärprocesser som förstärkning i kärnämnet svenska.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Englund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Födelsemånadens effekt på studieresultat : En kvantitativ studie om sambandet mellan födelsemånad och svenska elevers studieresultat i matematik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Evin Shafeek; [2015]
  Nyckelord :Födelsemånadseffekt; föräldrars utbildningsnivå; studieresultat; PISA; årligt antagningssystem;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att undersöka hur födelsemånad påverkar svenska elevers studieframgång samt huruvida effekten varierar enligt kön och föräldrars utbildningsnivå. Intresset ligger i att studera om en senare födelsemånad har en negativ effekt på femtonåringars studieresultat i kärnämnet matematik i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Ämnesintegration mellan matematik, svenska och karaktärsämnen på hotell- och restaurangprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Josefin Björling; [2010]
  Nyckelord :Ämnesintegrering; sociokulturell;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en kvalitativ undersökning om hur lärare på ett yrkesprogram arbetar med ämnesintegrering i ämnet matematik, svenska och karaktärsämnen på hotell- och restaurangprogrammet. Syftet var att genom lärarintervjuer få inblick i hur lärare uppfattar ämnesintegrering mellan kärn- och karaktärsämnen. LÄS MER

 4. 4. En studie i yrkeselevers inställning till kärnämnet svenska

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Sofia Persson; [2010]
  Nyckelord :yrkeselever; kärnämnet svenska; programinfärgning; framtida arbetsgivare;

  Sammanfattning :  Den här uppsatsen har försökt ta reda på vilken inställning yrkeselever har till kärnämnet svenska, och vad anser är mest samt minst intressant med ämnet. I styrdokumenten står det att elever på yrkesprogram ska förberedas för studier på högskola/universitet, och den här uppsatsen ämnade ta reda på om det något som eleverna är intresserade av, eller vad de annars vill göra i framtiden. LÄS MER

 5. 5. Yrkesförberedande program Vs. Studieförberedande program - en intervjustudie om lärares undervisning på olika program.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Simone Johansson; [2009]
  Nyckelord :Yrkesförberedande; studieförberedande; svenska; un;

  Sammanfattning : AbstractSyftet med denna undersökning var att försöka ta reda på om undervisningsnivån är likvärdig på deyrkesförberedande – och studieförberedande gymnasieprogrammen, och om lärarnas syn på dessa elever skiljersig åt. För att ta reda på detta har jag intervjuat fyra lärare som undervisar bägge dessa elevgrupper i bland annatkärnämnet svenska, vilket är det ämne jag fokuserat på. LÄS MER