Sökning: "kejsarn av portugallien"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden kejsarn av portugallien.

 1. 1. Det klappande hjärtat : En litteraturdidaktisk undersökning av Kejsarn av Portugallien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Aminder; [2020]
  Nyckelord :Litteraturdidaktik; Selma Lagerlöf; Kejsarn av Portugallien; Langer; Rosenblatt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Somliga blir aldrig galna. Vilka i sanning förfärliga liv de måtte leva." : En komparativ närläsning av hur galenskapen gestaltad i Selma Lagerlöfs Kejsarn av Portugallien och Olivier Bourdeauts I väntan på Bojangles balanserar mellan begreppen utopi och heterotopi.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Sofia Isaksson; [2020]
  Nyckelord :Utopi; heterotopi; Paul Ricoeur; Michel Foucault; galenskap; Lagerlöf; Bourdeaut;

  Sammanfattning : This essay examines the madness portrayed in Selma Lagerlöf’s The Emperor of Portugallia and Olivier Bourdeauts Waiting for Bojangles, in order to identify a conceptual apparatus describing its interaction with the social ordering of reality, using the theoretical concepts of utopia and heterotopia. The concept of utopia used for this essay is the definition formed by Paul Ricoeur and the concept of heterotopia created by Michel Foucault. LÄS MER

 3. 3. Är lättläst lättläst? : En jämförande studie av Kejsarn av Portugallien och dess lättlästa version

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Erika Wallgren Ekström; [2017]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; läsbarhet; läsförståelse; lättläst; röst; kausalitet;

  Sammanfattning : Personer med annat modersmål än svenska är en av flera målgrupper för lättläst litteratur, och lättlästa texter rekommenderas att användas inom undervisningen för svenska som andraspråk. Det har dock förts kritik mot lättlästa texter och deras lämplighet för personer med annat modersmål än svenska. LÄS MER

 4. 4. Ett lyckligt slut : Kejsarn av Portugalliens bidrag till en feministisk diskussion om försoningsteologi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Systematisk teologi med livsåskådningsforskning

  Författare :Rebecca Klitgaard Nelsson; [2016]
  Nyckelord :Soteriologi; försoningslära; Selma Lagerlöf; Kejsarn av Portugallien; feminism; feministisk teologi;

  Sammanfattning : The traditional Christian doctrines of atonement have been widely critized for expressing a violent image of God, and for having serious misogynist consequenses. In this thesis I start by presenting some feminist critics of the objective, subjective and classical view, but my main objective is to discuss the question of feminism and soteriology through the lens of Selma Lagerlöf’s narrative Kejsarn av Portugallien (The Emperor of Portugallia). LÄS MER

 5. 5. ”Kavaljerer och bröder! Hafven I glömt, hvilka I ären?” : En analys av stilen i tre romaner av Selma Lagerlöf

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Jotic; [2015]
  Nyckelord :En herrgårdssägen; Gösta Berglings saga; Kejsarn av Portugallien; Selma Lagerlöf; språk; stil;

  Sammanfattning : Föreliggande undersökning analyserar ett urval stil- och språkliga drag i tre av Selma Lagerlöfs romaner: Gösta Berglings saga (1891), En herrgårdssägen (1899) och Kejsarn av Portugallien (1914). Analysen är av stilistisk karaktär och har avsett att visa eventuella likheter och skillnader mellan de tre romanerna. LÄS MER