Sökning: "kausalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade ordet kausalitet.

 1. 1. Information om odling för barn

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ida Sandell; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte har varit att ta reda på hur informationsmaterial om odling kan utformas språkligt för barn mellan 3–6 år för att de ska kunna ta till sig informationen, samt hur samspelet mellan text och bild kan öka barnens intresse för ämnet.Under arbetets gång jag utfört en intervju med en förskollärare, en deltagande observation på en förskola och två textanalyser – strukturell analys och stilanalys. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan kvinnor i bankstyrelser och bankens kreditbetyg : En kvantitativ studie på banker i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Kajsa Johansson; Linnea Ring; [2019]
  Nyckelord :Women; board of directors; Europe; banks; credit rating; credit risk.; Kvinnor; bolagsstyrelse; Europa; banker; kreditbetyg; kreditrisk;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andelen kvinnor i bankstyrelser i Europa och bankens kreditbetyg. Studien har ett positivistiskt synsätt och präglas av en kvantitativ metod. Studien har vidare använt sig av en tvärsnittsdesign och därmed observerat flera fall vid en given tidpunkt. LÄS MER

 3. 3. Transfer Learning for Sales Volume Forecasting Using Convolutional Neural Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Alsterman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Improved time series forecasting accuracy can enhance demand planning, and therefore save money and reduce environmental impact. The idea behind this degree project is to explore transfer learning for time series forecasting. This has boiled down to two concrete goals. LÄS MER

 4. 4. Kan tillit till överordnad och stärkande ledarskap få anställda att göra sin röst hörd om problem och förbättringsförslag inom organisationen?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :David Hallén; [2019]
  Nyckelord :Trust in leaders; Empowering leadership; Participative decision-making; Coaching; Informing.; Tillit till överordnad ledare; Stärkande ledarskap; Deltagande i beslutsfattande; Coaching; Informera.;

  Sammanfattning : I studien har det försökt undersökas ifall tillit till överordnad och stärkande ledarskap kunde få anställda till att våga yttra sig om problem och komma med konstruktiva förbättringsförslag i svenskt telekomföretag. Studiens utgångspunkt har varit en kinesisk studie som demonstrerat detta fenomen i kinesisk kontext vilket skapade intresset att se ifall deras resultat kunde generaliseras till svensk kontext. LÄS MER

 5. 5. Frivillig revision vid skuldfinansiering : Implikationer för svenska aktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Robert Frimmel; Sofie Gyllengahm; [2019]
  Nyckelord :Revision; Frivillig revision; SME; ränta; finansiering; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Andelen småföretag i Sverige utgör 99,4 procent av landets alla företag. Dessa står för en majoritet av de arbetstillfällen som skapas i samhället. År 2010 infördes gränsvärden som beskriver vilka aktiebolag som är undantagna revisionsplikten. Dessa aktiebolag utgör en stor andel av de små företagen i Sverige. LÄS MER