Sökning: "könsroller"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet könsroller.

 1. 1. Ett otydligt läroplansmål? : Förskollärares förståelse av läroplansmålet om att motverka traditionella könsmönster och könsroller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Cecilia Boström; Maja Brunner; [2019]
  Nyckelord :Läroplanenkönsmönster; könsroller; tolkningsrepertoar; konstruktion; retorik; socialkonstruktionism; diskursanalys; diskurspsykologi; förskollärare;

  Sammanfattning : Vi lever idag i en värld där jämställdhetsfrågan är omtalad, och där brister inom detta upptäcks redan i hur det arbetas i förskolan. Pojkar och flickor får olika förutsättningar redan från att de är barn i förskolan på grund av förväntningar och föreställningar som finns på kön. LÄS MER

 2. 2. När X blir Y : En genusanalys om hur könsroller i Stephenie Meyers roman Life and Death: Twilight Reimagined gestaltas genom genderswap.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ann-Kristin Droguett Gonzalez; [2019]
  Nyckelord :Genderswap; Life and Death: Twilight Reimagined; Twilight; Stephenie Meyer; gender.; Genderswap; Life and Death: Twilight Reimagined; Twilight; Stephenie Meyer; genus; könsroller.;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att analysera genderswap tekniken i Stephenie Meyers bok Life and Death: Twilight Reimagined ur ett genusperspektiv. Uppsatsen förhåller sig till Lena Gemzöes bok Feminism där genusproblematiker diskuteras. LÄS MER

 3. 3. Dilemman i förskolans jämställdhetsarbete : En kvalitativ studie om pedagogers reflektioner kring jämställdhetsuppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sanne Kinell; [2018]
  Nyckelord :preschool; gender equality; feminism; gender; gender theory; gender contract; förskola; jämställdhet; feminism; genus; genusteori; genuskontrakt;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate the dilemmas that pedagogues’ reflect about in gender equality work at preschool. The target group is active pedagogues in pre-school. A qualitative survey has been realized to achieve the purpose. Semi-structured interviews have been conducted with eight pedagogues. LÄS MER

 4. 4. Den duktiga flickan : En sociologisk kvantitativ undersökning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Sara Persson; Leila Goletic; [2018]
  Nyckelord :“Good girl”; gender roles; sociology; feminism; career; familylife.; “Duktig flicka”; könsroller; sociologi; feminism; karriär; familjeliv.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ämnar belysa “duktig flicka”- fenomenet som kommit att bli ett omtalat begrepp som är baserat på den nya moderna samhällsstrukturen. Den nya samhällsstrukturen handlar om att kvinnor förväntas kunna satsa på karriären samtidigt som de fortfarande kopplas till huvudansvaret för hemarbete. LÄS MER

 5. 5. Vart tog alla snögummor vägen? : En kvalitativ studie om genusneutral pedagogik i förskolan och jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mirtha Casselbrant; [2018]
  Nyckelord :Genus; genusneutral pedagogik; kön; könsnormer; socialisation; könssocialisation; jämställdhet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förhållandet mellan genusneutral pedagogik i förskolan och jämställdhet samt hur denna pedagogik ämnas påverka olika könsnormer och beteendemönster hos barn i förskoleålder. Uppsatsens frågeställningar riktades till att fånga hur pedagoger förhåller sig till sambandet mellan genusneutral pedagogik och jämställdhet samt hur de upplever att genuspedagogiken påverkar förskolebarns könsstereotypa normer och attityder. LÄS MER