Sökning: "kompletterande behandling"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden kompletterande behandling.

 1. 1. Infektiös keratokonjunktivit hos semidomesticerad ren (Rangifer tarandus tarandus)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Julia Bonevik; [2022]
  Nyckelord :Infektiös keratokonjunktivit; ren; CvHV2; klamydia; kornealödem; kornealulcer;

  Sammanfattning : Infektiös keratokonjunktivit, IKC, är en ögonsjukdom som drabbar flera arter, däribland ren. Sjukdomen rapporterades på ren för första gången för mer än 100 år sedan, men ännu är mycket okänt kring sjukdomsprevalens, sjukdomsframkallande agens och riskfaktorer för insjuknande. LÄS MER

 2. 2. Patienter som återkallas efter mammografi : en kvantitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ruqaya Aljanabi; Daniel Björk; [2022]
  Nyckelord :ABUS; bröstcancer; falskpositiv; mammografi; oro; screening; täta bröst.;

  Sammanfattning : Introduktion: Mammografiscreening är i dagsläget förstahandsmetoden för att undersöka kvinnor i förebyggande syfte för att upptäcka bröstcancer i ett tidigt skede och därefter kunna starta behandling i ett så tidigt skede som möjligt. Utvecklingen inom radiografi går snabbt framåt och det kommer hela tiden nya metoder som gör det lättare att ställa säkrare diagnoser och att spara både resurser och tid. LÄS MER

 3. 3. Robotens roll i juverhälsoarbetet : en kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ida Gillsjö; [2022]
  Nyckelord :mjölkrobot; automatiskt mjölkningssystem; AMS; juverhälsa; Kokontrollen; beslutsfattande;

  Sammanfattning : Mastit är ett stort problem hos mjölkkor, som leder till ökad kostnad och antibiotikaanvändning samt ger produktionsförluster och försämrad djurvälfärd. För att nå en mer hållbar produktion är det viktigt att utveckla strategier för att arbeta med juverhälsan. LÄS MER

 4. 4. En främmande fågel i en medicinsk värld. En kvalitativ studie gällande hälso- och sjukvårdskuratorer inom rättspsykiatrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Lindqvist; Tove Breiler; [2021-02-05]
  Nyckelord :rättspsykiatrisk vård; medicinskt perspektiv; psykosocialt perspektiv; socionom; hälso- och sjukvårdskurator; kuratorns yrkesroll; kuratorns uppdrag;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hälso- och sjukvårdskuratorers upplevelser kring sin professionella roll i det rättspsykiatriska fältet samt att undersöka hur kuratorerna betraktar den medicinska behandlingen som sker inom den rättspsykiatriska vården. Frågeställningarna som formulerats utefter studiens syfte är följande; Hur beskrivs kuratorsrollens funktion i förhållande till det rättspsykiatriska fältet? Hur upplever kuratorerna att sitt specifika perspektiv och arbetssätt får spelrum i sammanhang där de verkar? Hur beskriver kuratorerna att de betraktar den medicinska behandling som sker inom den rättspsykiatriska vården? Hur upplevs den medicinska behandlingen i relation till psykosociala insatser? För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ metod använts med ambition till ett induktivt förhållningssätt. LÄS MER

 5. 5. En litteraturstudie om barns upplevelser av att möta sällskapsdjur på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jannica Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Companion animal; care; pet therapy; hospital; animal-assited; children and children’s perspective;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering Barn som vårdas på sjukhus kan uppleva det som skrämmande och obehagligt. De känner oro, ångest och det kanske blir en skräckfylld upplevelse. Rädsla för smärtsamma ingrepp som procedurer med nålar är vanliga. LÄS MER