Sökning: "kroksbäck"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet kroksbäck.

 1. 1. "Where the new story of Malmö is" - Urban development, the case of Holma and Kroksbäck in Malmö, Sweden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Sara Hadfy Högström; [2017]
  Nyckelord :segregation; urban planning; neighbourhood development; social sustainability; neoliberal planning; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : Holma and Kroksbäck are two socially vulnerable, enclosed neighbourhoods in Malmö, a city in the south of Sweden. There is a development plan to integrate and strengthen these areas. The aim of this thesis was to analyse matters of spatial segregation in an urban development project. LÄS MER

 2. 2. Kvartersnära återvinning i Kroksbäck - en social konsekvensbeskrivning

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Andrea Eriksson; Mattias Nilsson; [2015]
  Nyckelord :social konsekvensbeskrivning; social hållbarhet; socialt kapital; kvartersnära återvinning; samspelsintegration; perspektivförändringar;

  Sammanfattning : I takt med att städer växer ökar även avfallsmängderna. För att uppnå en hållbar stadsutveckling är det därför nödvändigt att tillgängliggöra avfallshanteringen så att även hushåll som saknar tillgång till bil har möjlighet att på ett enkelt och smidigt sätt hantera sitt avfall. LÄS MER

 3. 3. Att bygga för möten i periferin - offentliga mötesplatser för socio-ekonomisk hållbarhet

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Klara Harmark; Anna Sommardal; [2015]
  Nyckelord :Kroksbäck; Malmö; socio-ekonomisk hållbarhet; social hållbarhet; mötesplatser; offentliga rum; offentliga platser; socialt kapital; social sammanhållning; social kontroll; trygghet; oordning; territorialitet; medborgardeltagande;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i hållbar stadsutveckling och social hållbarhet undersöker denna uppsats offentliga mötesplatsers socio-ekonomiska kvaliteter. Miljonprogramsområdet Kroksbäck, beläget i sydvästra Malmö, utgör med sina befintliga och föreslagna offentliga mötesplatser undersökningsområdet. LÄS MER

 4. 4. Dragkampen om trygghet- En fallstudie av Kroksbäck

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Sofia Addén; Mirzeta Hasific; [2015]
  Nyckelord :bostadsområde; trygghetslösning; otrygghet; Kroksbäck; fysisk barriär; fysisk förändring; aktörer; kontinuerlig rörelse;

  Sammanfattning : Syfte: Att på en övergripande nivå analysera potentiella konflikter som kan uppstå när aktörer arbetar med trygghetslösningar på skilda sätt i ett bostadsområde. Metod: Studien är genomförd med hjälp av en kvalitativ metod med intervjuer och har en grund i en fallstudie av Kroksbäck. LÄS MER

 5. 5. Active Citizenship and Ethnic Associational Networks in the Multi-ethnic Neighborhoods of Holma and Kroksbäck: Policy Strategies and Barriers to Foster Social Capital.

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Alex Spielhaupter; [2013]
  Nyckelord :public participation; social segregation; active citizenship; ethnic minorities; social capital; social cohesion; associations; social networks; institutionalization; urban social policies; trust; democratization; Holma; Kroksbäck; Malmö;

  Sammanfattning : Social sustainability and sustainable communities are strongly linked to the concepts of social cohesion and social capital. Social capital arises through social networks, active citizenship, community volunteerism and taking part in social networks, which may be family, friends or associations. LÄS MER