Sökning: "kulturperspektivet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet kulturperspektivet.

 1. 1. "Ett public service för alla" : En kvalitativ studie om hur journalisterna på public service, i Sverige och Norge, upplever utbudet på de samiska språken samt deras möjligheter att leva upp till sändningstillstånden

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Bim Jacobsson; Hannah Fornmark; [2020]
  Nyckelord :semistrukturerade intervjuer; samiska språken; sändningstillstånd; kulturperspektivet; offentlighetsteorin; systemperspektivet.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur journalister som arbetar på NRK Sápmi, SVT Sápmi och SR med inriktning på samiskt utbud upplever sina möjligheter att arbeta utifrån sändningstillstånd. Genom semistrukturerade intervjuer visar uppsatsen att det finns ekonomiska skillnader mellan redaktionerna som påverkar utbudet samt hur journalisterna arbetar med språket. LÄS MER

 2. 2. Gangs who rule the night : En kritisk diskursanalys av Al Jazeera English, CNN och SVT:s framställning av Islamiska Statens upplösning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Otto Jaksch; Matilda Bank; [2020]
  Nyckelord :Islamic State; ISIS; ISIL; Daesh; Al-Jazeera English; CNN; SVT; global journalism; journalistic culture; Islamiska staten IS ; Al-Jazeera English; CNN; SVT; global journalistik; journalistisk kultur;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att jämföra hur Al Jazeera English (AJE), CNN och SVT, tre nyhetsmedier inom olika mediesystem, rapporterar kring upplösningen av Islamiska staten (IS). Vi har intresserat oss för att se till hur samhälleliga, kulturella och journalistiska element, och maktkampen mellan dessa, påverkar nyhetsmediernas nyhetsvärdering och nyhetsrapportering. LÄS MER

 3. 3. Hur kultur förmedlas i två läromedel i ryska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Richard Suvanen; [2015]
  Nyckelord :Moderna språk; läromedel i ryska; kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Kultur är ett mångtydigt begrepp som kan uppvisa flera olika definitioner beroende på vilken kontext ordet används i. I ämnet moderna språk är kultur ett centralt begrepp, där elever förväntas förvärva kunskap om målspråkslandets kultur. LÄS MER

 4. 4. Hedersrelaterat våld och förtryck ur ett manligt perspektiv : En kvalitativ studie om män från Mellanöstern och deras uppfattningar om hedersrelaterat våld och förtryck

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Mojdeh Ghayoomi; Dhanya Nair; [2014]
  Nyckelord :Hedersrelaterat våld och förtryck; heder; hederskultur; hedersrelaterad problematik; hederstänkande.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur män från Mellanöstern uppfattar hedersrelaterat våld och förtryck samt att se om ett hederstänkande hos individer från Mellanöstern förändras efter att ha flyttat till Sverige. En kvalitativ studie har genomförts i form av fem semistrukturerade intervjuer med unga män från Mellanöstern. LÄS MER

 5. 5. To assess Robert K. Mertons paradigm: 75 years with “Social Structure and Anomie"

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :William A. Reinler; [2013]
  Nyckelord :anomie; operationalization; review; Robert Merton; strain; theory;

  Sammanfattning : Robert Mertons anomiteori har historiskt fått skarp kritik på grund av sitt svaga empiriska stöd och sina teoretiska antaganden. Vissa har dock menat att det svaga empiriska stödet beror på felaktiga operationaliseringar av Mertons teori. LÄS MER