Sökning: "lärande mellan projekt"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden lärande mellan projekt.

 1. 1. Så sker kunskapsöverföring mellan projekt : En fallstudie om vilken kunskap projektledare överför och hur de överför den

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sofie Alvers; [2018]
  Nyckelord :Projekt; kunskapsöverföring; lärande mellan projekt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka förståelsen för hur kunskapsöverföringen sker mellan projekt i en organisation. För att besvara syftet har två forskningsfrågor använts. LÄS MER

 2. 2. Podcast : Ett digitalt verktyg för att öka elevers möjligheter till delaktighet på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Tobias Sundenäng; David Olivares; [2018]
  Nyckelord :Podcast; fritidshem; delaktighet; digital kompetens; kommunikation; relation;

  Sammanfattning : Syftet med utvecklingsprojektet var att öka elevernas möjligheter till delaktighet på fritidshemmet genom att bedriva en podcast tillsammans med eleverna. Arbetet tog utgångspunkt i aktionsforskning där Tripps aktionsmodell låg till grund för processen. LÄS MER

 3. 3. "Musikens magi" En kvalitativ studie av musikens betydelse i mötet mellan pedagoger, musiker och dansare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Yemilova Valdes Martinez; Hillevi Linse; [2018]
  Nyckelord :fascination; fenomenologi; livsvärld; musik; musikdidaktik; musik i förskola;

  Sammanfattning : Den svenska förskolan styrs av en läroplan (SKOLFS 1998:16) som anger riktlinjer och mål för verksamheten. Enligt läroplanen ska förskolan sträva efter att varje barn ”utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (SKOLFS 1998:16, s. LÄS MER

 4. 4. Spela ditt företag till engagemang

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sarah Torvaldsson; [2018]
  Nyckelord :Gamification; Spelifiering; Motivation; inre motivation; yttre motivation; engagemang; process; kul; Self Determinition Theory;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker begreppet spelifiering och dess funktion i kontext till motivation. Intentionen med uppsatsen är att läsaren ska kunna få en ökad kunskap inom ämnet, samt förstå hur ett arbete kan se ut inom spelifierings-projekt. LÄS MER

 5. 5. "Är det ens någon skillnad?" : Tema och projekt i förskolan och barns inflytande över arbetssätten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Evelina Jakobsson; Jennifer Olsson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; arbetssätt; tema; projekt; barns inflytande;

  Sammanfattning : I förskolan används olika arbetssätt som gynnar barns lärande och skapar trygga individer. Två arbetssätt som vi har erfarit under våra VFU-tillfällen (verksamhetsförlagd utbildning) är tema och projekt. Tema är flera aktiviteter med en röd tråd och projekt är målinriktade aktiviteter skapade utifrån barns intressen. LÄS MER