Sökning: "lärande mellan projekt"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden lärande mellan projekt.

 1. 1. Så sker kunskapsöverföring mellan projekt : En fallstudie om vilken kunskap projektledare överför och hur de överför den

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sofie Alvers; [2018]
  Nyckelord :Projekt; kunskapsöverföring; lärande mellan projekt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka förståelsen för hur kunskapsöverföringen sker mellan projekt i en organisation. För att besvara syftet har två forskningsfrågor använts. LÄS MER

 2. 2. Podcast : Ett digitalt verktyg för att öka elevers möjligheter till delaktighet på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Tobias Sundenäng; David Olivares; [2018]
  Nyckelord :Podcast; fritidshem; delaktighet; digital kompetens; kommunikation; relation;

  Sammanfattning : Syftet med utvecklingsprojektet var att öka elevernas möjligheter till delaktighet på fritidshemmet genom att bedriva en podcast tillsammans med eleverna. Arbetet tog utgångspunkt i aktionsforskning där Tripps aktionsmodell låg till grund för processen. LÄS MER

 3. 3. Länken

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Evelina Hüll; [2018]
  Nyckelord :School; The Link; Skolan; Skolan Länken; Länken;

  Sammanfattning : Detta är en skola som är uppdelad i olika huskroppar som kan bidra till närmare kontakt och relation till elever och lärare men framförallt till den årskurs som man går i och de allra närmsta årskurserna. Detta skapar också en närmre relation mellan elev och hus som kan ge en trygghet, ett hem att fly till. LÄS MER

 4. 4. "Musikens magi" En kvalitativ studie av musikens betydelse i mötet mellan pedagoger, musiker och dansare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Yemilova Valdes Martinez; Hillevi Linse; [2018]
  Nyckelord :fascination; fenomenologi; livsvärld; musik; musikdidaktik; musik i förskola;

  Sammanfattning : Den svenska förskolan styrs av en läroplan (SKOLFS 1998:16) som anger riktlinjer och mål för verksamheten. Enligt läroplanen ska förskolan sträva efter att varje barn ”utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (SKOLFS 1998:16, s. LÄS MER

 5. 5. Spela ditt företag till engagemang

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sarah Torvaldsson; [2018]
  Nyckelord :Gamification; Spelifiering; Motivation; inre motivation; yttre motivation; engagemang; process; kul; Self Determinition Theory;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker begreppet spelifiering och dess funktion i kontext till motivation. Intentionen med uppsatsen är att läsaren ska kunna få en ökad kunskap inom ämnet, samt förstå hur ett arbete kan se ut inom spelifierings-projekt. LÄS MER