Sökning: "lärare- elev relation"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden lärare- elev relation.

 1. 1. Det är ju grunden för hela jobbet – En kvalitativ studie om sex lärares tankar och erfarenheter av relationens betydelse i skolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Erica Johansson; [2018-08-09]
  Nyckelord :relationer i skolan; lärar-elev relationer; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad verksamma och erfarna lärare anser vara viktigt i relationsskapandet och hur de arbetar för att skapa goda relationer. Syftet är också att undersöka vad lärare anser att goda relationer har för inflytande på lärandet. LÄS MER

 2. 2. Inkludering av elever med autism — utmaningar och framgångsfaktorer ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann Söderberg; [2018]
  Nyckelord :autism; framgångsfaktorer; förutsättningar; inkludering; lärares inställning; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Söderberg, Ann (2018). Inkludering av elever med autism — utmaningar och framgångsfaktorer ur ett lärarperspektiv. Inclusion of pupils with autism spectrum disorder — challenges and facilitating factors from a teacher perspective. LÄS MER

 3. 3. Relationer i sångundervisning : En intervjustudie om sånglärares syn på relationen mellan lärare och elev

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Christina Hasselqvist; [2018]
  Nyckelord :voice teaching; relationships; interpersonal theory of psychological; self-determination theory; focus group interview; thematic analysis; sångundervisning; relationer; interpersonellt psykologiskt perspektiv; self determination theory; fokusgruppsintervju; tematisk analys;

  Sammanfattning : Utifrån ett interpersonellt psykologiskt perspektiv och self determination theory har föreliggande studie som syfte att undersöka hur sånglärare samtalar om relationer mellan lärare och elev i sångundervisning. I bakgrundskapitlet presenteras litteratur och forskning som belyser olika aspekter av relationer, relationskompetens och relationer i utbildning. LÄS MER

 4. 4. HUR GÖR VI NU? EN STUDIE KRING LÄRARES REFLEKTIONER AV ATT MÖTA ICKE-CISPERSONER I SKOLMILJÖ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Borgström Petrovic; [2018]
  Nyckelord :Diskurs; Script; Transexualism; Lärare; Läroplan; Foucault; Skola; Styrdokument;

  Sammanfattning : HUR GÖR VI NU? EN STUDIE KRING LÄRARES REFLKETIONER AV ATT MÖTA ICKE-CISPERSONER I SKOLMILJÖ. HANNA BORGSTRÖM PETROVIC Hanna Borgström Petrovic. Trängsel i uppdraget. En studie av lärares reflektioner av att möta icke-cis elever i skolmiljö. LÄS MER

 5. 5. Hur arbetar lärare med studieteknik och lärandestrategier? : En kvalitativ studie om hur en lärares strategier överrensstämmer med psykologisk forskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Martin Sjöstrand; Ylva Schwartz; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att bristande lärandestrategier kan ligga till grund för elevers svårigheter att nå målen i skolan (Dunlosky, Rawson, Marsh, Nathan, Willingham, 2013). Syftet med studien var att undersöka hur lärare arbetar med studieteknik och lärandestrategier i undervisningen. LÄS MER