Sökning: "lärares arbete med läsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden lärares arbete med läsutveckling.

 1. 1. Att motivera elever till en god läsförmåga : Lärares arbete för att tidigt förebygga avkodningssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/UtbildningsvetenskapLinköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/UtbildningsvetenskapLinköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Fridah Ljunggren; Lisa Klingberg; [2020]
  Nyckelord :Avkodning; avkodningssvårigheter; motivation; läsutveckling; fonologisk medvetenhet; förebygga; F-3;

  Sammanfattning : För att elever ska uppnå kunskapskraven i svenska innan de går ut årskurs tre behöver läraregöra tidiga insatser med att förebygga avkodningssvårigheter. Lärare behöver därför varamedvetna om elevers läsutveckling och använda sig av en varierad undervisning för att eleverska gynnas både på en individnivå samt gruppnivå. LÄS MER

 2. 2. Läslust och den egna läsning : En kvalitativ studie om sex årskurs 1-3 lärares arbete med elevernas läslust och deras egen läsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Josefin Enlund; Lisa Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Läslust; läsutveckling; motivation för läsning; språkförståelse och avkodning;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur sex verksamma årskurs 1-3 lärares arbete med läsning går till och hur de upplever att deras undervisning främjar elevernas läslust. Studien har gjorts utifrån en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Lärares tankar kring språklig sårbarhet, tidiga insatser och övergångar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Åsa Bälter; Helena Lundin; [2020]
  Nyckelord :läsutveckling; språklig sårbarhet; tidiga insatser; övergångar;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att öka vår förståelse för, och en insyn i hur lärare arbetar med att identifiera och ge stöd till elever med någon form av språklig sårbarhet. Vi var även nyfikna på att få veta mer om hur lärare ser på övergångar i skolans tidiga år med fokus på dessa elever. LÄS MER

 4. 4. Lärares uppfattningar om att främja andraspråkselevers läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Annika Lund; Amanda Petersson; [2020]
  Nyckelord :andraspråkselever; Billingualism; Interaktion; L2 students´; modersmål; native language; samtal; skolspråk; vardagsspråk; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : För att kunna erbjuda en främjande läsutveckling för andraspråkselever krävs mycket arbete och en medvetenhet om alla enskilda elevers behov. Det finns många olika undervisningsmetoder i samspel med varierade tillämpningar som används i läsundervisningen, frågan är vilka som anses speciellt främjande. LÄS MER

 5. 5. Den förtrollande högläsningen : En kvalitativ studie om 10 lärares uppfattning om hur högläsning och boksamtal kan utveckla och stimulera språket och ordförrådet för elever i årskurserna 1–3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Isabella Hellman; Amanda Henricsson; [2020]
  Nyckelord :Boksamtal; Högläsning; Läsutveckling; Ordförråd; Språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka i vilken utsträckning högläsning och boksamtal får ta plats i undervisningen och hur de används i språkstimulerande arbete i årskurserna 1–3. Denna kvalitativa studie grundas på intervjuer av 10 lärare. LÄS MER