Sökning: "löneskillnader män och kvinnor"

Visar resultat 6 - 10 av 38 uppsatser innehållade orden löneskillnader män och kvinnor.

 1. 6. "Att räcka till - ett ständigt pusslande" : En studie om kvinnliga undersköterskors upplevelse av att kombinera arbetsliv med familjeliv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linn Ejderström; Daniela Hernandez Skoog; [2019]
  Nyckelord :work-life balance; obekväm arbetstid; jämställdhet; familjeliv; arbetsliv; undersköterskor;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker kvinnliga undersköterskors upplevelser av att kombinera arbetsliv med familjeliv under tiden som de är småbarnsföräldrar. Empirin till studien utgörs av semi-strukturerade intervjuer. Studien har utgått från en fenomenologisk ansats med fokus på att nå respondenternas subjektiva upplevelser kring ämnet. LÄS MER

 2. 7. Bidrar skillnader i altruism till löneskillnader mellan kvinnor och män?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Carolin Lee; Stina Öman; [2018-07-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska regeringen rapporterade 2015 att skillnader kan ses mellan kvinnors och mäns löner. Den främsta orsaken framhålls vara att kvinnor och män arbetar inom olika yrken. I följande uppsats undersöks om individens altruistiska preferenser påverkar individens yrkesval. LÄS MER

 3. 8. Diskurser på sociala medier och dess koppling till socialt arbete : En diskursanalys med utgångspunkt i temat; kvinnors och mäns lönesättning

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Homero Alvarez; [2018]
  Nyckelord :Diskurs; Lönesättning; Socialt arbete; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Temat diskurs kan vara svårt att få grepp om. Uppsatsen ämnar närma sig temat ur ett teoretiskt intresse, samt försöka finna hur det kan vara relevant för det sociala arbetet. För att lättare ta sig ann detta görs utgångspunkten i en diskursanalys av löneskillnader mellan kvinnor och män, med utgångspunkt i sociala medier. LÄS MER

 4. 9. Löneskillnader mellan män och kvinnor -objektiv eller diskriminerande? : En empirisk studie av löneskillnader mellan kvinnor och män i kvinno- och mansdominerad verksamhet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Lina Mekidiche; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Many researchers have empirically and theoretically tried to model and explain the difference in wages that exists between males and female. Recurring justifications for wage differences between males and female is an obsolete view of females, discrimination and female’s choice of occupation. LÄS MER

 5. 10. "Man måste bädda för att inte bli ifrågasatt" : En kvalitativ studie om hur bakslagseffekten verkar i en kvinnodominerad organisation när kvinnor avancerar i hierarkin.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Denise Gotvik; Malin Öström; [2018]
  Nyckelord :Backlash; female leaders; gender roles; female-dominated organizations and gendered organizations; Bakslagseffekten; kvinnliga ledare; könsroller; kvinnodominerade organisationer och könspräglade organisationer;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att skapa en djupare förståelse för hur bakslagseffekten verkar inom en kvinnodominerad organisation när kvinnor avancerar i hierarkin. Metod: Vår studie antar en kvalitativ forskningsansats. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med nio kvinnliga chefer inom en kvinnodominerad organisation. LÄS MER