Sökning: "löneskillnader män och kvinnor"

Visar resultat 11 - 15 av 38 uppsatser innehållade orden löneskillnader män och kvinnor.

 1. 11. VAD LOV:AR SVERIGES KOMMUNER? En studie av jämställdhetskrav i offentlig upphandling av hemtjänst enligt LOV

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Linn Eriksson; Mathilda Fredriksson; [2017-08-15]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; Lagen om valfrihetssystem; Hemtjänst; Jämställdhet; Feministisk politisk teori;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att bidra med kunskap kring i vilken omfattning svenska kommuner ställer jämställdhetskrav i sin upphandling av hemtjänst enligt LOV, samt belysa hur eventuella krav är formulerade.Teori:Som teoretisk utgångspunkt för analysmodellen används feministisk politisk teori som behandlar ojämställdheten mellan kvinnor och män, könsstrukturer och makt kopplat till (välfärds)staten. LÄS MER

 2. 12. Machopremium på löner? : En kvantitativ studie av löneskillnader mellan yrken i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Amanda Engvall; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsens övergripande syfte är att belysa de löneskillnader som fortfarande existerar i det samtida Sverige, genom att undersöka frågeställningen: Finns det ett machopremium (en lönebonus) på löner kopplat till machoaspekter i yrken? Hypotesen är att det föreligger ett machopremium på löner som medför att individer i machoyrken tjänar mer än individer i icke-machoyrken, oavsett kön. Studien använder en kvantitativ ansats med svensk lönestatistik och regressionsanalyser utifrån olika svenska datamaterial från Statistiska centralbyrån. LÄS MER

 3. 13. Kan ditt sociala liv påverka din lön? : En kvantitativ studie av mäns och kvinnors nätverk samt effekten på lön.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Fanny Lundberg; Karin Mannbrink; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om mäns och kvinnors sociala nätverk skiljer sig åt och om nätverk har någon effekt på lön. Mer konkret innebär detta att syftet med undersökningen är att ta reda på om sociala nätverk samvarierar med lön vilket i så fall skulle kunna vara en delförklaring till att det uppstår löneskillnader mellan kvinnor och män. LÄS MER

 4. 14. Lönediskriminering på grund av kön – en granskning av beviskraven

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Rebecca Noring; Mikaela Walter; [2017]
  Nyckelord :Lönediskriminering; oförklarade löneskillnader; beviskrav; principer för bevisning; marknadskrafter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ur ett internationellt perspektiv har Sverige ett högt anseende gällande jämställdhet mellan kvin- nor och män. Trots detta finns det en generell löneskillnad på 12,5 procent mellan könen. Att det finns oförklarade löneskillnader mellan kvinnor och män kan förklaras med att Sverige har en könssegregerad arbetsmarknad. LÄS MER

 5. 15. Fler män, högre lön? : En analys av sambandet mellan arbetsmarknadssegregering och löneskillnader mellan män och kvinnor i Sverige 2005-2013.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Anton Lidström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera sambandet mellan arbetsmarknadssegregering ocheventuella löneskillnader mellan män och kvinnor. Detta sker genom en analys av sambandetmellan en yrkesgrupps sammansättning och dess genomsnittslön. LÄS MER