Sökning: "life style"

Visar resultat 1 - 5 av 265 uppsatser innehållade orden life style.

 1. 1. Metformin i adjuvans till livsstilsintervention hos överviktiga och obesa gravida kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Eveline Jönsson; Lovisa Rolling; [2019-06-25]
  Nyckelord :Gestational weight gain; livsstilsintervention; övervikt; fetma; gravida kvinnor; metformin; Gestational weight gain; lifestyle intervention; overweight; obesity; pregnant wo-men; metformin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler kvinnor går idag in i sin graviditet med en övervikt eller fetma. Det ökar risken för att kvinnan går upp mer än vad som rekommenderas under graviditeten vilket kan leda till konsekvenser för både modern och barnet. Tidigare studier visar att metformin even-tuellt har en effekt på viktminskning. LÄS MER

 2. 2. Egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : - En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ami Ohlson; Anna Dörrich; [2019]
  Nyckelord :Diabetes type 2; life style; experiences; nursing; qualitative; Diabetes typ 2; livsstil; upplevelser; omvårdnad; kvalitativ;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är en växande sjukdom globalt, det ställer krav på patienten att utföra egenvård och göra livsstilsförändringar för att uppnå hälsa. Obehandlad DMT2 kan leda till komplikationer i form av ökad morbiditet och mortalitet. LÄS MER

 3. 3. Prevalence of diabetes and prediabetes in patients with serious psychiatric disorders. : A retrospective study of medical records in Region Örebro County, 2016-2017

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Sanna Björklund; [2019]
  Nyckelord :diabetes mellitus; prediabetes; psychiatric disorders; glycaemic control; risk factors;

  Sammanfattning : Introduction Patients with serious psychiatric disorders have an increased morbidity and mortality in somatic diseases and elevated prevalence of both diabetes and prediabetes. This increased frequency of somatic diseases is believed to be associated with life style choices and side effects of the antipsychotic medication. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som kan öka och främja digital hälsolitteracitet ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Marie Illerbrand; [2019]
  Nyckelord :Digital literacy; health literacy; public health; digital divide; factors;

  Sammanfattning : Inledning: I takt med digitaliseringen har digital hälsolitteracitet blivit en av de viktigaste hälsoindikatorerna. Då individen förväntas vara mer delaktig i sin egen hälsa krävs en viss nivå av digital hälsolitteracitet, det vill säga förmåga att finna och använda digital hälsoinformation och hantera digitala verktyg. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maximilian Pehrson; Emma Viktorsson; [2019]
  Nyckelord :Diabetes; Experience; Life Style Changes; Lifeworld; Nurse; Diabetes; Livsstilsförändringar; Livsvärld; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en kronisk sjukdom som kan drabba alla människor. Sjukdomen kan orsaka lidande och patienternas livsvärld kan förändras då komplikationer uppstår om egenvården inte utförs korrekt. Syfte: Beskriva patienters upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2. LÄS MER