Sökning: "litteraturstudie b-uppsats"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden litteraturstudie b-uppsats.

 1. 1. Kuna Yala – Effekter av lokal involvering inom destinationsutvecklingen : B-uppsats

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Adam Jakobsson; Pontus Lindberg; [2014]
  Nyckelord :Community based tourism; Destination development; San Blas Islands; Kuna Yala; Lokalsamhällsbaserad turism; Destinationsutveckling; San Blasöarna; Kuna Yala;

  Sammanfattning : This essay has examined how the local community is involved with the tourism development on the San Blas islands and how it effects the destinations development. The method of choice has been a qualitative interview with an operator that offers trips to the destination. LÄS MER

 2. 2. To start a project – post-rehabilitation within substance abuse care

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anja Hansson; Therese Jönsson; [2010]
  Nyckelord :addiction; homelessness; inadequacy; need; post-rehabilitation; project;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur ett projekt startas upp, leds och drivs då det är kopplat till socialt arbete och efterbehandling för hemlösa kvinnor med missbruksproblematik. Bakgrunden är en tidigare b-uppsats som visade på brister i eftervården för dessa kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Behövs användbarhet på Internet? : Is usability necessary on the Internet?

  L2-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Jane Lindkvist; Susanne Nilsson; [2005]
  Nyckelord :Användbarhet; användarvänlighet; användarvänlig; användartester; tester;

  Sammanfattning : Denna B-uppsats utreder begreppet användbarhet och jämför olika yrkeskategoriers uppfattning om användbarhet. Arbetet fokuserar på användandet på hemsidor. Arbetet är avgränsat och behandlar användbarhet på hemsidor och hur intervjuade yrkeskategorier resonerar kring användbarhet. LÄS MER

 4. 4. Dataintrång En studie av IT-säkerhet och IT-brott

  L2-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Anna Bartels; Shahla Shenavar; [2004]
  Nyckelord :Systemteknik; Dataintrång Datasäkerhet; IT-säkerhet; IT-brott; IT-relaterad brottslighet; Uppsats; Systemteknik;

  Sammanfattning : Detta är en B-uppsats inom datasäkerhet och datajuridik. Uppsatsen består av först en litteraturstudie. Där tar vi upp vilka hot som finns mot information som hanteras med hjälp av datorer. Med hjälp av olika säkerhetsverktyg ökar man skyddet mot hoten. LÄS MER

 5. 5. Målstyrning av arbetsgrupper : en väg till empowerment?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Henrik Lindell; Anna Pernås; [2003]
  Nyckelord :Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Intresset för huruvida målstyrning kunde vara ett sätt att uppnå empowerment på individnivå för medarbetare i organisationer väcktes då vi för första gången besökte det studerade företaget. Med oss i bagaget hade vi en B-uppsats där vi behandlat empowerment och från början hade vi inga tankar om att detta var något vi skulle ta med oss till Cuppsatsen. LÄS MER