Sökning: "mångfald"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet mångfald.

 1. 1. Kulturskolan - en skola för alla? : En diskursanalytisk studie om musiklärares syn på arbete för inkludering och ökad mångfald i kulturskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Alicia Almer; [2019]
  Nyckelord :inclusion; diversity; music education; Swedish Community School of Music; dis- course theory; focus group interview; inkludering; mångfald; musikundervisning; kulturskola; diskursteori; fokusgruppintervju;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka musiklärares syn på arbete för inkludering och ökad mångfald i kulturskolan. Studiens forskningsfråga handlar om hur musiklärare konstruerar och legitimerar sin syn på arbete för inkludering och ökad mångfald i kulturskolan. LÄS MER

 2. 2. The revival of Main Streets in Shopping Centres : Simulacrum or the real deal?

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Fazeelat Aziz Sheikh; [2019]
  Nyckelord :Public Space; Public Places; Public Realm; Main Street; Shopping Centres; Case Study Methodology; Placemaking; Architecture; Sustainability; Degree Of Master-Sustainable Urban Planning Design;

  Sammanfattning : There has been a continual emergence of shopping centres in the 21st century. In recent years the prevailing shopping centres have been designed as an indispensable part of city centres having all the urban elements and qualities of traditional streets in combination with convenience, commercial efficiency, and high functioning design. LÄS MER

 3. 3. WTO’s tillämpning av försiktighetsprincipen för hantering av invasiva främmande arter

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Samhällsvetenskap

  Författare :Adine Samadi; [2019]
  Nyckelord :miljörätt; WTO; invasiva främmande arter; försiktighetsprincipen; EU; miljöbalken; biologisk mångfald; SPS-avtalet; frihandelssystemet; konventionen om biologisk mångfald; förordning om främmande arter; internationell miljörätt;

  Sammanfattning : Främmande arter förflyttar sig mellan staters territorium eftersom de inte känner några statsgränser. Det finns dock arter som avsiktligt flyttas över statsgränser av olika skäl, t.ex. för att främja jakt. LÄS MER

 4. 4. Får alla vara med? : En läromedelsstudie i ämnet svenska med fokus på mångkulturell representation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Iida Kasanen; [2018]
  Nyckelord :Orientalism; Multiculturality; Interculturality; Study Materials; Orientalism; mångkulturell; interkulturell; läromedel;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to investigate how today’s multicultural society is reflected in teaching materials for the elementary school’s later years in the subject Swedish. The purpose is also to investigate how the school’s mandate to develop a capacity to live with and realize the values of cultural diversity is evident in the chosen teaching materials in Swedish as a subject. LÄS MER

 5. 5. Undervisning i flyktingkrisens svallvågor : - En kvalitativ studie om lärares hantering av Sveriges kulturella mångfald i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jonatan Persson; [2018]
  Nyckelord :Kulturell mångfald; skola; lärare; normkritiskt förhållningssätt; ‘vi’ och ‘de Andra’; representation; Kumashiro; Stuart Hall; postkolonialism;

  Sammanfattning : I studien undersöks och analyseras hur lärare hanterar Sveriges kulturella mångfald i sin undervisning. Studiens empiriska material har samlats in genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomförda med fem respondenter, samtliga praktiserande lärare i skolor med ett mångkulturellt elevunderlag. LÄS MER