Sökning: "manlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 315 uppsatser innehållade ordet manlighet.

 1. 1. Framställningen av nya manligheten : En diskurspsykologisk analys av tre svenska, kända män i tv-program

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Nordström; [2019]
  Nyckelord :kritisk diskurspsykologi; tolkningsrepertoarer; subjektspositioner; tv-program; manliga programledare; nya manligheten; subversivitet;

  Sammanfattning : Att som man ha svårt att prata om känslor kan vara en konsekvens av en rådande manskultur som bland annat innebär att en man inte ska gråta eller vara för mjuk. Dock vågar allt fler män idag vara öppna om känslor och vågar stå emot den kulturen. LÄS MER

 2. 2. "Jag tror inte att vi kvinnor behöver mer uppmärksamhet än någon annan men vi behöver lika mycket" : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av att arbeta som minoritet inom Polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Therése Urheim; Louise Äärlaht; [2019]
  Nyckelord :police; women; male dominated; career; ideal; minority; organizations structures; gender structures; polis; kvinnor; mansdominerad; karriär; ideal; minoritet; organisationsstrukturer; könsstrukturer;

  Sammanfattning : Ändamålet med den här studien har varit att undersöka kvinnors karriärmöjligheter och upplevelser av att arbeta på Polismyndigheten som är en mansdominerad organisation. I presentationen av studien har vi valt att redogöra empiri utifrån respondenternas egna perspektiv och sedan kopplat ihop framställningarna med teorier om organisations- och könsstrukturer som kan förklara Polismyndighetens hierarkier och arbetsfördelningar. LÄS MER

 3. 3. Manliga förskollärare eller män som är förskollärare? : En studie om förväntningar och föreställningar på manliga förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Fredrik Rohdin; Tim Bergman; [2019]
  Nyckelord :förebilder; föreställningar; förskola; förväntningar; kollegor; manliga förskollärare; manlighet; kollegor.;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att utifrån ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv synliggöra jämställdhet på förskolan med specifikt fokus på manliga förskollärare som förebilder och pedagoger i förskolans verksamhet. Som metod har det i arbetet använts kvalitativa intervjuer av tre manliga förskollärare. LÄS MER

 4. 4. ”Man av den rätta kalibern” : En kvalitativ studie om sociala konstruktioner av maskulinitet i relation till psykisk ohälsa hos unga män

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Lisa Sellert; Linnéa Chyssler; [2019]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; unga män; maskulinitet; sociala konstruktioner; normer; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa har under det senaste decenniet blivit allt mer omfattande bland den svenska befolkningen, speciellt bland unga vuxna och förväntas bli den ledande folkhälsoutmaningen i Sverige och globalt år 2030 (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). Ett återkommande problem är att män, unga som gamla inte söker vård eller söker försent (SOU 2014:6). LÄS MER

 5. 5. Mäns erfarenheter kring att vara utsatt för våld i nära relation : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Våldsutsatta män; normaliseringsprocessen; normer om maskulinitet; offerskap;

  Sammanfattning : Stereotyper om våld har genom historien inneburit att mannen ofta förknippats som utövare och kvinnan som ett offer, vilket innebär svårigheter då det är motsatta roller. Mitt syfte med denna studie har varit att undersöka mäns erfarenheter kring att vara utsatt för våld i nära relation. LÄS MER