Sökning: "matematik i sagans värld"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden matematik i sagans värld.

 1. 1. Matematik i sagans värld : En intervjustudie med förskollärare om deras arbete med bokläsning och matematik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Lina Flink; Lina Karlsson; [2014]
  Nyckelord :barns lärande; bilderböcker; förhållningssätt; förskollärare; interaktioner; matematik; språk;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om förskollärares erfarenheter av att kombinera bilderboksläsning och matematik i förskolan. Förskolans läroplan Lpfö98/10 (Skolverket, 2010) belyser att förskollärare ska se till att barnen i förskolan får stimulans och utmaning i sin språk och kommunikationsutveckling samt i sin matematiska utveckling. LÄS MER

 2. 2. Matematik i sagornas förtrollade värld - En studie kring hur sagor/berättelser påverkar barns matematiska begreppsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Rebecka Henrikson; Malin Jensen; [2011]
  Nyckelord :aktionslärande; begreppsförståelse; förskola; matematik; muntligt berättande; sagor;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka om sagor har betydelse för den matematiska begreppsförståelsen hos yngre barn. Vid tidigare forskning kring sagornas betydelse för inlärningen har fokus legat på svenska språket till exempel i ordförståelse och som introduktion till läs- och skrivprocessen. LÄS MER

 3. 3. Matematik i sagans värld och pedagogers roll att inspirera och synliggöra matematik i förskolan

  C-uppsats,

  Författare :Lotten Ljungström; [2011]
  Nyckelord :Saga; Matematik; Erfarenhetsvärld; Synliggöra;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att ta reda på hur pedagoger kan utveckla intresset för matematik hos förskolebarngenom sagoläsning och sagoberättande.Huvudfråga: Vilket förhållningssätt har pedagogerna till matematik i förskolan?Metod och material: Undersökningen består av intervjuer med sex pedagoger på en förskola samtbarnobservationer med sagoläsning med fyra barn vid två olika tillfällen. LÄS MER

 4. 4. Emma och Totte som teknikförebilder i förskolan : - vilken gestalt väljer 2-3 åringar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

  Författare :Annika Jaeger; [2008]
  Nyckelord :förebilder; förskola; genus; sagor; teknik;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om flickor, pojkar och teknik sett ur ett genusperspektiv. I undersökningen har 20 barn i åldrarna 2-3 år intervjuats. Undersökningen utgår från två sagor, Emmas verkstad och Totte bakar. Sagornas huvudpersoner bryter det könsstereotypa mönstret i sina aktiviteter. LÄS MER