Sökning: "muddring"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet muddring.

 1. 1. Ombyggnad av Klockarforsen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Jonas Backéus; [2021]
  Nyckelord :Hydropower; Dredging; HEC-RAS; Sonar; Vattenkraft; Muddring; Fallhöjd; HEC-RAS; Ekolod;

  Sammanfattning : The water level at Hjälta power station in Faxälven varies depending on the water flow that passes through the power station. The varying water level causes head losses, lesser energy generation and loss of income. The varying water level is caused by a short but narrow and shallow part of the river, known as Klockarforsen. LÄS MER

 2. 2. Muddringssystem förFiberbankar

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :JACOB ANDERSSON; [2021]
  Nyckelord :Dredging; fiber bank; sediment; Bottensediment; fiberbankar; muddring;

  Sammanfattning : Massa- och pappersindustrin i Sverige har genom åren skapat en stor mängd restprodukter i form av pappers- och träfiber och rester av processkemikalier från produktionen. Vidanläggningar på Sveriges östkust deponerades dessa ofta rakt ut i havet där fiber ackumulerats genom åren till fiberbankar. LÄS MER

 3. 3. Nyttjande av sprängsten från hav och land : En redogörelse över hanteringen

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Caroline Norberg; [2021]
  Nyckelord :Sprängsten; muddring; miljöbalken; avfallshierarkin;

  Sammanfattning : I miljöbalken finns det bestämmelser som syftar till att främja en hållbar utveckling vilket innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god och hälsosam miljö. Hållbar materialförsörjning innebär att samhällets långsiktiga behov av ballast i en region ska tillgodoses på ett resurseffektivt sätt med minimal påverkan på miljön, människors hälsa och utan att framtida generationers behov av material äventyras. LÄS MER

 4. 4. Metoder för att utvinna metaller ur förorenat muddrat sediment från Oskarshamns hamnbassäng - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Kajsa-Stina Hallberg; [2019]
  Nyckelord :Sediments; metals; methods; extraction; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This literature study aims at identifying potential methods of extracting heavy metals from dredged sediments stemming from a harbor in Oskarshamn municipality, Sweden. Metals can be detrimental to the environment, as well as to human health, but they can also constitute a valuable commodity. LÄS MER

 5. 5. Förändrade trafikflöden : - En fallstudie om bränsleförbrukning och CO2 utsläpp vid fördjupning av Flintrännan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Dennie Påhlsson; Carl Ljung; [2018]
  Nyckelord :Flintrännan; Öresund; Stora Bält; environmental impacts; air pollution; dredging; squat; fuel consumption; fairway.; Flintrännan; Öresund; Stora Bält; miljökonsekvenser; luftföroreningar; muddring; squat; bränsleförbrukning; farled.;

  Sammanfattning : Arbetet med att minska sjöfartens miljöpåverkan är något som är högaktuellt och under ständig utveckling. Vid en omdirigering där delar av sjötrafiken från Stora Bält förflyttas till Flintrännan, skulle miljöbelastningen minska regionalt och öka lokalt. LÄS MER