Sökning: "musikmatte"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet musikmatte.

  1. 1. Estetiska lärprocesser i matematikundervisningen : En litteraturstudie om hur estetiska lärprocesser kan bidra till elevers motivation och stödja kunskapsutvecklingen i matematik

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

    Författare :Henrik Kjellberg; Aida Lazarian; [2015]
    Nyckelord :aesthetics; mathematics; aesthetic learning processes; aesthetic learning; music; dance; math; education; estetik; matematik; estetiska lärprocesser; estetiskt lärande; musikmatte; dansmatte; pedagogik;

    Sammanfattning : Syftet med den här litteraturstudien är att analysera forskning om samband mellan matematik och estetiska ämnen, närmare bestämt hur estetiska ämnen kan integreras i matematikundervisningen och hur det påverkar elevers kunskap och motivation i matematik. Examensarbetet som riktar sig mot lärare och blivande lärare är en forskningskonsumtion som enbart innefattar internationell forskning hittad via databaser så som ERIC. LÄS MER