Sökning: "neo-aristotelisk analys"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden neo-aristotelisk analys.

 1. 1. "The poor men seem to be all in confusion" – Sojourner Truth, negativ lust och det sublimas paradox

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Theodor Bondestam; Andreas Aminoff; [2023]
  Nyckelord :Sojourner Truth; neo-aristotelisk analys; det sublima; Immanuel Kant; negativ lust; det sublimas paradox; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att med hjälp av begreppet sublimitet utveckla förståelsen för hur Sojourner Truths tal vid ett kvinnorättskonvent i Ohio 1851 fungerade argumentativt i sin kontext. För att nå en sådan förståelse gör vi en neo-aristotelisk analys och kompletterar den med en syn på talet utifrån begreppet "det sublima". LÄS MER

 2. 2. ”Innerst står striden mellan den gamla läran att makt är rätt och den nya läran att rätt skall bli makt” : en neo-aristotelisk analys av Kvinnoansvar och kvinnorösträtt av Ellen Key

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Anna Ekblom; [2017]
  Nyckelord :rösträttsrörelsen; Neo-aristotelisk analys; Feminism; Ellen Key; socialkonstruktivism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka hur Ellen Key, en svensk pedagog och författare, argumenterar för kvinnlig rösträtt i en text från 1918. Därefter undersöker den kärnvärdena i hennes feminism och jämför de med dagens feminism. Metoden som används är en neo-aristotelisk analys. LÄS MER

 3. 3. En (o)nyttig uppsats : en retorisk studie om svenska McDonalds apologia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Emma Einarsson; [2016]
  Nyckelord :McDonalds; retorik; Super Size Me; reklam; hermeneutik; neo-aristotelisk analys; apologia; Benoit; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utifrån perspektivet att dokumentären Super Size Me är potentiellt ethosskadande, undersöka hur McDonalds har förhållit sig till detta genom deras reklamfilmer och en annons, och se ifall dessa kan ses som en apologia. Studien har även som syfte att undersöka vad människor som Morgan Spurlocks granskningar och anklagelser av multinationella företag kan bidra med. LÄS MER

 4. 4. Hillary Rodham Clinton - En polariserande kvinna : En studie av genus i retoriken & retoriken i genus

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Malin Johansson; [2012]
  Nyckelord :Hillary Clinton; double bind; first lady; genus; primärt ethos; klusteranalys; retorik; kvinnlig retorik;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker huruvida Hillary Rodham Clinton förkvinnligat sitt retoriska tillvägagångssätt eller om hennes retorik passar bättre in i den manliga senatorsrollen. Med hjälp av klusteranalys och neo-aristotelisk analysmetod, görs en jämförande analys för att söka efter skillnader och likheter i Clintons retoriska tillvägagångssätt. LÄS MER