Sökning: "nolltolerans"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet nolltolerans.

 1. 1. Social samhörighet : En kvantitativ innehållsanalys av kommentarsfält tillhörande Facebookinlägg med #SD2018

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Andreas Lindh; [2019]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; SD; nolltolerans; politiska åsikter; tystnadsspiralen; #SD2018;

  Sammanfattning : Det politiska partiet Sverigedemokraterna har fått uppleva stora framgångar med en – under många års tid – växande väljarkår. Partiet utgjorde vid år 2018s riksdagsval tredje största riksdagsparti. LÄS MER

 2. 2. Quality Assessment of Thin Polymer Components using NonDestructive Testing : Degree Project for Master of Science in Mechanical Engineering with emphasis on Applied Mechanics

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Markus Nilsson; Tom Carlén; [2019]
  Nyckelord :nondestructive testing; polymer; nonlinear acoustics; instant dynamics amplitude recovery.; oförstörande provning; polymer; olinjär akustik; instant dynamics amplitude recovery;

  Sammanfattning : Polymer components are used in many different applications, including in industries where critical applications put high requirements regarding quality assessment. Such applications might include medical or food where the presence of discontinuities might induce bacterial growth or other unpleasantries, thus certain manufacturers must be able to maintain a zero-tolerance towards damaged components. LÄS MER

 3. 3. Det minst dåliga: En kvalitativ studie av personals erfarenheter och upplevelser av positivt risktagande i form av ”nolltolerans” gentemot självskadebeteende inom psykiatrisk heldygnsvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Evelina Ingelsson Lindell; [2019]
  Nyckelord :nolltolerans; positivt risktagande; självskadebeteende; psykiatrisk heldygnsvård; upplevd självförmåga; kontroll-lokus; autonomi; zero tolerance; positive risk-taking; self-injurious behaviour; psychiatric inpatient care; self-efficacy; locus of control; autonomy; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur ”nolltolerans” gentemot självskadebeteende tillämpas inom den psykiatriska heldygnsvården och hur personalen upplever arbetet med metoden. Tolv anställda på en psykiatrisk klinik i Region Skåne intervjuades varpå en tematisk analys genomfördes. LÄS MER

 4. 4. Visionen om det narkotikafria samhället : En diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Emil Aadde; [2019]
  Nyckelord :Narkotikamissbruk; nolltolerans; narkotikapolicy; debatt; socialkonstruktivism; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa hur visionen om det narkotikafria samhället uppenbarar sig i diskurser som behandlar narkotikamissbruk som socialt problem. Empiriskt material i form av ett policydokument och en debattföljetong har analyserats utifrån ett socialkonstruktivistiskt och diskursanalytiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelse av stöd efter hot och våld i vuxenpsykiatrisk slutenvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna ElFalah; [2018]
  Nyckelord :upplevelse av stöd; hot och våld; arbetskultur; hållbar arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Inom vuxen psykiatrisk slutenvård förekommer hot och våld. Det här påverkar arbetsmiljön och kulturen i verksamheten. Riktlinjer skapas för en bra och fungerande verksamhet som kan hantera och stötta medarbetare när hot och våld har förekommit inom vuxen psykiatrisk slutenvård. LÄS MER