Sökning: "non-audit services"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden non-audit services.

 1. 1. I spårvattnet av revisionspliktens gränsvärden : En kvalitativ studie kring efterfrågan på revision, non-audit services och mot eventuella framtida EU-gränsvärden i Sverige

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Per Söderberg; Martin Schön; [2019]
  Nyckelord :Demand of audit; NAS; independent; threshold for audit requirement; medium sized companies; Efterfrågan på revision; NAS; oberoende; revisionspliktens gränsvärden; medelstora företag;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva och analysera privata företag, som inte skulle omfattas av revisionsplikt enligt EU:s gränsvärden, och revisorernas inställning till revision och non-audit services [NAS]. Vidare analysera hur NAS påverkar förhållandet mellan revisorer och företag. LÄS MER

 2. 2. Revisorers förtroende och oberoende : Hur påverkas dessa faktorer av rådgivning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Viktoria Kemborn; Amanda Persson Wärme; [2019]
  Nyckelord :Auditor; Relationship; Trust; Independence in fact; Independence in appearance; Non-audit services; Revisor; Relation; Förtroende; Faktiskt oberoende; Synbart oberoende; Rådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisorsyrket bygger till stor del på förtroende, dels från klienter (bolag) men också från bolagens intressenter till de finansiella rapporterna. Det handlar också om att revisorn ska granska bolagens räkenskaper på ett oberoende sätt, där det till viss del handlar om att ge rådgivning. LÄS MER

 3. 3. Does audit independence have an impact on issued sanctions? : A quantitative study of listed companies in the Swedish setting

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Simon Ekström; Tim Ainemo; [2019]
  Nyckelord :Audit Independence; audit quality; Audit tenure; Client Importance; Non-Audit Service; Sanctions; Nasdaq Stockholm;

  Sammanfattning : This study investigated the relationship between audit independence and audit quality, which is measured by sanctions issued by Nasdaq Stockholm Exchange. Sanctions as a tool to measure audit quality is uncommon, this study is one of the first studies using this approach in Europe. LÄS MER

 4. 4. Tillhandahållande av olika rådgivningstjänster i revisorns föränderliga yrkesroll : en kvalitativ studie av revisorers uppfattningar på små och medelstora revisionsbyråer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Andreas Mattisson; Kwok Lu; [2018]
  Nyckelord :Non-audit services; audit-related services; consulting; independence; auditor role; consultant role; profession; Icke-revisionstjänster; revisionsnära tjänster; rådgivning; oberoende; revisorsrollen; konsultrollen; profession;

  Sammanfattning : EU:s revisionspaket begränsar kraftigt revisorernas möjlighet att tillhandahålla non-audit services (NAS) gentemot företag av allmänt intresse. Revisorer på små och medelstora revisionsbyråer påverkas dock inte av reglerna, varför det är intressant att studera hur dessa hanterar vilka tjänster man ska tillhandahålla och hur det påverkar revisorns roll. LÄS MER

 5. 5. Revisionspaketets införande : Hur påverkas revisionskvaliteten?

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Pierre Dahlen; Patrijote Leka; [2017]
  Nyckelord :Auditor s independence; Auditor s competence; Audit quality; The audit package; Restricted non-audit services; Mandatory audit firm rotation; Audit report; Sweden; Revisorns oberoende; revisorns kompetens; revisionskvalitet; Revisionspaketet; begränsade konsulttjänster; obligatorisk byrårotation; revisionsberättelse; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva samt öka förståelsen för hur de tre delarna i Revisionspaketet; begränsade konsulttjänster, obligatorisk byrårotation och den nya revisionsberättelsen, kan påverka revisionskvaliteten i svensk kontext. För att uppnå vårt syfte har ett kvalitativt tillvägagångssätt använts, där intervjuer genomförts med en professor inom revision, sex auktoriserade revisorer och FAR:s generalsekreterare. LÄS MER