Sökning: "noteringsavtal"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet noteringsavtal.

 1. 1. Minoritetsskydd gentemot en majoritetsägande styrelse på oreglerade marknader : Sett ur ett bolagsstyrningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Adrian Zuta; Erik Olsson Lidman; [2018]
  Nyckelord :Aktiebolagsrätt; minoritetsägarskydd; oreglerade marknader; självreglering; notering; svensk kod för bolagsstyrning; noteringsavtal; aktieägaravtal; riktade emissioner;

  Sammanfattning : På reglerade marknader föreligger ofta ett omfattande skydd för investerare och andra minoriteter som ämnar att tillföra riskkapital till ett aktiebolag med förhoppning om en framtida avkastning. Detta ger upphov till frågeställningen om huruvida en identisk investering kan anses vara skyddad från ohederliga ageranden på oreglerade marknader. LÄS MER

 2. 2. Reaktioner på delårsrapporter : Revisionens inverkan på investerare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ben Lundberg; Hannes Törnqvist; [2012]
  Nyckelord :Revisionskvalitet; investerares reaktioner; finansiella delårsrapporter; bokslutskommuniké; tillförlitlighet;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur investerare på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen reagerar på olika typer av finansiella rapporter, närmare bestämt den andra delårsrapporten samt bokslutskommunikén för OMX30. Regler för hur olika finansiella rapporter skall framställas regleras bland annat genom årsredovisningslagen, Stockholmsbörsens noteringsavtal och IAS34. LÄS MER

 3. 3. Ägarstyrningspolicies betydelse ur ett minoritetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Berggren; Lydia Karlsson; [2010]
  Nyckelord :Corporate governance; ägarstyrningspolicy; minoritetsägare; Aktiespararna; institutionella ägare; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån Aktiespararnas tre fokusfrågor för 2010 studera ett antal utvalda svenska institutioners ägarstyrningspolicies. Vi utvärderar ägarstyrningspolicies betydelse och funktion ur ett minoritetsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Kriminalisering av insiderhandel – En undersökning av lagstiftningens effektivitet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanna Sleman; [2009]
  Nyckelord :Finansinspektionen; Insiderbrott; kriminalisering; värdepappersmarknaden; Ekobrottsmyndigheten; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk rätt är området insiderhandel kriminaliserat för att genom straffhot påverka individer att avstå från handel baserad på icke offentliggjord kurspåverkande information. Bakomliggande avsikt är att skapa en tillförlitlig och trovärdig värdepappersmarknad. LÄS MER

 5. 5. Due Diligence-undersökning vid offentligt uppköpserbjudande - särskilt om styrelsens ställning och ansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikael Ekdahl; [2008]
  Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar situationen då en budgivare framställer ett förvärvserbjudande på ett aktiebolag noterat på börsen. Förfarandet innebär att flera börs- och aktiebolagsrättsliga problem aktualiseras. LÄS MER