Sökning: "obegränsad skattskyldig"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden obegränsad skattskyldig.

 1. 1. Ska jag beskattas i Sverige? : En analys av hur familj och bostad inrättad för åretruntbruk påverkar bedömningen av väsentlig anknytning till Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Marie Olsson; Elin Norberg; [2018]
  Nyckelord :Internationell beskattning; obegränsad skattskyldighet; väsentlig anknytning; bostad inrättad för åretruntbruk; familj;

  Sammanfattning : För att veta vilka inkomster en person ska beskattas för i Sverige måste det fastställas huruvida personen är begränsat eller obegränsat skattskyldig i landet. Om en person är obegränsat skattskyldig ska denna beskattas för alla sina inkomster i Sverige, medan en begränsat skattskyldig ska beskattas endast för ett fåtal specifika inkomster. LÄS MER

 2. 2. Väsentlig anknytning : En analys av HFD:s domar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andres Hermander; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En person kan bli antingen obegränsad eller begränsad skattskyldigför sina inkomster. Det som blir avgörande är (1) om en person är bosatt i Sverige, (2) stadigvarande vistas i Sverige eller (3) har väsentlig anknytning på grund av att personen tidigare har varit bosatt här. LÄS MER

 3. 3. Spanska fönstret - En skattelucka eller bluff?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl Lindblom; [2016]
  Nyckelord :EU-rätt; skatterätt; spanska fönstret; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att diskutera och analysera huruvida fenomenet ”spanska fönstret” utgör en skattelucka som möjliggör undkommande av kapitalvinstbeskattning vid en flytt från Sverige till Spanien. Detta har utretts mot bakgrund av ett skattenomadstillstånd och skatteavtalet mellan Sverige och Spanien. LÄS MER

 4. 4. Uppfyller värdepappersfonder och specialfonder rekvisitet skattskyldig i skatteavtal?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Cartne; [2015]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I art. 4 OECD:s modellavtal fastställs begreppet hemvist och i artikeln anges att en person anses ha hemvist om denne enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Art. LÄS MER

 5. 5. Utflyttningsbeskattning i förhållande till EU-rätten – särskilt om fast driftställe och kravet på obegränsad skattskyldighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl Sander; [2014]
  Nyckelord :EU-rätt; skatterätt; uttagsbeskattning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats utreds de svenska utflyttningsbeskattningsreglernas förenlighet med etableringsfriheten som följer av EU-rätten. De svenska utflyttnings-beskattningsreglerna återfinns i 22 kap. 5 § IL som en del av uttagsbeskattningsreglerna. LÄS MER