Sökning: "medarbetarsamtal"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet medarbetarsamtal.

 1. 1. "Medarbetarsamtalet är ju en underlig grej" : En kvalitativ studie om medarbetarsamtalet som fenomen sett ur ett chefsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sissel Wickström; Pernilla Bergström; [2020]
  Nyckelord :performance appraisals; employee appraisals; employee performance appraisals and competence performance; medarbetarsamtal; kompetensutveckling; medarbetare; lärande dialog och ledarskapsteori;

  Sammanfattning : This qualitative study aims to contribute knowledge about the employee performance appraisal as a phenomenon and in particular its problems and contradictions. We have specified the purpose by formulating three questions; “what is the purpose with employee performance appraisal?”, “What contraditions and problems can occur in employee performance appraisal?” and “How can these contraditions and problems be understood?”. LÄS MER

 2. 2. HR-personalens möjligheter till kompetensutveckling- en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Agnes Claeson; Janne Arvola; [2020]
  Nyckelord :Kompetens; Kompetensutveckling; utvecklingsmöjligheter; HR; HR-personal; organisatoriska förutsättningar och ansvar.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Medarbetarnas kompetens är en viktig del av organisationens utveckling. Att åtgärda medarbetarnas kompetensluckor och hålla den professionella standarden uppdaterad krävs för att organisationer ska kunna möta arbetsmarknadens krav. LÄS MER

 3. 3. Försvarsmaktens personaltjänst i svallvågor : En studie med bäring på medarbetarsamtalet i marinen

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Patrik Lindgren; Carl Lönnqvist; [2019]
  Nyckelord :staff appraisals; executives; HR-management; bureaucracy; organisational theory; medarbetarsamtal; utvecklingssamtal; chef; Försvarsmakten; byråkrati; organisationsteori;

  Sammanfattning : I svallvågorna efter det senaste decenniets omstruktureringar och omorganisationer har ansvaret för stora delar av innehållet i personaltjänsten inom Försvarsmakten transformerats. Detta är utgångspunkten för vår induktiva studie genom intervjuer av chefer i marinen, deras erfarenheter och förutsättningar i att kunna effektuera medarbetarsamtalets resultat i form av utvecklingsplaner. LÄS MER

 4. 4. Hjälp, var tog kunskapen och kompetensen vägen? : En fallstudie av Svea Hovrätt och Uppsala Kommuns arbete med att kompetenssäkra verksamheten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jonathan Thersthol; Eskil Höglund; [2019]
  Nyckelord :Secure competence; Competence development actions; Share knowledge; Retain knowledge; Knowledge loss; Staff turnover.; Kompetenssäkra; Kompetensutveckling; Kunskapsdelning; Kunskapsbevarande; Kunskapsförlust; Personalomsättning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra till en djupare förståelse över hur organisationer arbetar med att kompetenssäkra verksamheten och hantera kunskapsförlust till följd av personalomsättning. Den här undersökningen utgörs av en fallstudie av Uppsala kommun och Svea Hovrätt och har en kvalitativ ansats. LÄS MER

 5. 5. Rektorn och det pedagogiska ledarskapet – åländska rektorers föreställningar om sina praktiker

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Peter Holm; [2019]
  Nyckelord :Leadership; Pedagocical Leadership; Social Constructivism; Cognitive Maps; Primary School; Principal; School Development; Ledarskap; Pedagogiskt ledarskap; Socialkonstruktivism; Föreställningskarta; Grundskola; Rektor; Skolutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka några rektorers föreställningar om hur de bedriver sitt pedagogiska ledarskap. I förlängningen hoppas jag också kunna bidra till den generella kunskapsbildningen inom detta, ur ett skolutvecklingsperspektiv, viktiga område. LÄS MER