Sökning: "medarbetarsamtal"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet medarbetarsamtal.

 1. 1. Kan vi prata om det här? : En studie om medarbetares upplevelse av energisamtal som en arbetsmiljöinsats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Terés Lidén; Sanna Nyberg; [2020]
  Nyckelord :performance appraisals; one-on-one; leadership; communication; organizational culture; stress; psychosocial work environment; medarbetarsamtal; energisamtal; one-on-one-samtal; ledarskap; kommunikation; organisationskultur; psykosociala aspekter; stress;

  Sammanfattning : Stress och annan psykosocial ohälsa är ett stort arbetsmiljöprobleam på många arbetsplatser idag. För att kunna upptäcka signaler på psykosocial ohälsa i ett tidigt skede införde Borås Energi och Miljö, under hösten 2019, något de kallar energisamtal som en arbetsmiljöinsats. LÄS MER

 2. 2. En ledarskapsmodell på ett företag : Hur gemensam kompetens tar sig uttryck

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hannah Olofsson; Viktor Nordkvist; [2020]
  Nyckelord :Values-based leadership; leadership model; values; internal adaption; tools for change and development; Värdebaserat ledarskap; ledarskapsmodell; värden; intern anpassning; verktyg för förändring och utveckling;

  Sammanfattning : Studien hade som syfte att studera hur ledare inom ett specifikt företag uppfattar sitt eget ledarskap vilket analyseras utifrån ett teoretiskt perspektiv om värdebaserat ledarskap. Syftet operationaliseras genom att behandla frågeställningarna hur företagets ledarna uppfattar sitt eget ledarskap utifrån ledarskapsmodellen på företaget samt hur värdebaserat ledarskap tar sig i uttryck på företaget. LÄS MER

 3. 3. Yttre motivationsfaktorer och dess påverkan på arbetsmotivationen : En fallstudie på ett industriföretag och dess två avdelningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Moa Andrén Johansson; Linda Bolin; [2020]
  Nyckelord :Exercise motivation; External motivation factors; External symbolic motivation; External material motivation; Competence education; Employee interviews; Arbetsmotivation; Yttre motivationsfaktorer; Yttre symbolisk motivation; Yttre materiell motivation; Kompetensutveckling; Medarbetarsamtal;

  Sammanfattning : De mänskliga resurserna kan ses som den viktigaste beståndsdelen inom organisationer, på grund av att medarbetarnas arbetskraft är den ursprungliga orsaken till effektivitet, kapital och upprätthållning av maskiner. Medarbetarnas arbetsmotivation är på så vis väsentlig att studera eftersom arbetsmotivation är ett av de viktigaste verktygen för att medarbetare ska kunna uppnå ett gynnsamt arbetsresultat. LÄS MER

 4. 4. "Medarbetarsamtalet är ju en underlig grej" : En kvalitativ studie om medarbetarsamtalet som fenomen sett ur ett chefsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sissel Wickström; Pernilla Bergström; [2020]
  Nyckelord :performance appraisals; employee appraisals; employee performance appraisals and competence performance; medarbetarsamtal; kompetensutveckling; medarbetare; lärande dialog och ledarskapsteori;

  Sammanfattning : This qualitative study aims to contribute knowledge about the employee performance appraisal as a phenomenon and in particular its problems and contradictions. We have specified the purpose by formulating three questions; “what is the purpose with employee performance appraisal?”, “What contraditions and problems can occur in employee performance appraisal?” and “How can these contraditions and problems be understood?”. LÄS MER

 5. 5. HR-personalens möjligheter till kompetensutveckling- en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Agnes Claeson; Janne Arvola; [2020]
  Nyckelord :Kompetens; Kompetensutveckling; utvecklingsmöjligheter; HR; HR-personal; organisatoriska förutsättningar och ansvar.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Medarbetarnas kompetens är en viktig del av organisationens utveckling. Att åtgärda medarbetarnas kompetensluckor och hålla den professionella standarden uppdaterad krävs för att organisationer ska kunna möta arbetsmarknadens krav. LÄS MER