Sökning: "omvårdnad rond"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden omvårdnad rond.

 1. 1. Uppfattningar av det interprofessionella samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hampus Linden; Hanna Blid; [2019]
  Nyckelord :interprofessionell relation; kommunikation; läkare; sjuksköterska; Skandinavien;

  Sammanfattning : Bakgrund: Yrkesrelationen mellan sjuksköterskan och läkaren har funnits sedan en lång tid tillbaka. Trots det nära samarbetet, präglas det av gamla normer och strukturer som försvårar relationen. LÄS MER

 2. 2. Vårdteamets erfarenhet av att bedriva rond på eftermiddagen : En kvalitativ intervjustudie inom slutenvård

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Joanna Jacobsson; Johanna Müller; [2019]
  Nyckelord :Rond; Vårdteam; Omvårdnad; Specialistsjuksköterska; Erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ronden består traditionellt av en hierarkisk struktur där läkarens medicinska agenda har företräde framför sjuksköterskans huvudämne omvårdnad. När ronden sker på förmiddagen har studier visat att den kan ta upp till 50 minuter och det kan vara svårt för sjuksköterskan att diskutera och belysa omvårdnaden runt patienten, kunskap som läkaren också behöver för att kunna bedriva vård med ett personcentrerat angreppsätt. LÄS MER

 3. 3. Patientnära rond : Patientens och sjukvårdspersonalens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lilia Zeleskov; Hong Mei; [2016]
  Nyckelord :Ward round; patient-centered; person-centered; perception; patient care team; Patientnära; rond; personcentrerad; upplevelse; vårdteam;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientnära rond är ett teamarbete mellan framförallt patient, sjuksköterska och läkare. Ett bra samarbete förbättrar relationen dem emellan. Dessutom har en framgångsrik rond mellan patient och sjukvårdspersonal stor betydelse för att patienten ska kunna få en säker och personcentrerad vård. LÄS MER

 4. 4. ”inte ska väl lilla jag” eller ”alla är rädda för överläkaren” : Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av ronden och arbetsledarrollen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johan Sahlin; Elina Sjögren; [2012]
  Nyckelord :Nurse; ward round; professions; leadership; communication; Sjuksköterska; rond; yrkesprofessioner; arbetsledare; kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftade till att undersöka nyutexaminerade kvinnliga sjuksköterskors upplevelser avseende rondsituationen och arbetsledarrollen. Metod: Kvalitativ deskriptiv studie. Åttasemi- strukturerade intervjuer genomfördes och analyserades med innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans tid för omvårdnad : Underlag inför implementering av patientnärmre vård på en medicinsk vårdavdelning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Vårdvetenskap; Uppsala universitet/Vårdvetenskap

  Författare :Anna Lundin; Kwang Pantidech; [2009]
  Nyckelord :Care; nurse; patient-focused care; work assignments; Arbetsuppgifter; omvårdnad; patientnärmre vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning :  Syftet med denna studie var att undersöka hur stor del av ett dagarbetspass som sjuksköterskor på en medicinavdelning ägnar sig åt omvårdnad i relation till andra arbetsuppgifter samt sjuksköterskans uppfattning om den tid denne lägger ner på olika arbetsuppgifter. Metod som använts var observation av nio sjuksköterskor med avseende på tidsåtgång för sex fördefinierade arbetsuppgifter; administration, omvårdnad, läkemedelshantering, ansvarsområden, rond och rapport. LÄS MER