Sökning: "organisationsstruktur volvo"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden organisationsstruktur volvo.

 1. 1. Går det förändra en ledarskapskultur? – en mikro-etnografisk fallstudie om ledarskapet bland supervisors hos Volvo Cars, Olofström.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Cecilia Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Ledarskap; Etnografi; Fallstudie; Lärande; Organisationsför- ändring; Organisationskultur; Organisationsstruktur; LEAN; Bilindustri; Ledarskapsutbildning; Möteskultur.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien har genomförts hos Volvo Cars, Olofström, som i dagsläget genomgår en omfattande förändring av organisation- ens ledarskap. Syftet är att värdera i vilken grad organisationen kan påverka en förändring av det ledarskap som existerar i dagsläget bland supervisors i organisationen. LÄS MER

 2. 2. Ett svenskt styrsystem möter kinesisk kultur -En fallstudie av Volvo Cars produktionsanläggningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Sandin; Karin Enström; [2018-06-12]
  Nyckelord :Management control system; cross cultural management; automobile industry; culture differences; chinese culture; chinese workers; globalization; transnational companies TNCs .;

  Sammanfattning : Bakgrund Antalet utländska direktinvesteringar ökar i takt med teknologins utveckling. Det blir allt vanligare att företag använder sig av offshoring eller outsourcing för att uppnå konkurrensfördelar. Volvo Cars är ett multinationellt företag som idag har tre fabriker i Kina. LÄS MER

 3. 3. Strategival och suboptimering - Kopplingen mellan lågkostnadsstrategi och suboptimeringsproblematik

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Kroon; Daniel Månsson; [2008-08-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Företag strävar efter att synkronisera organisationens mål, strategioch styrning. Utifrån målen utarbetas en långsiktig strategi vilken ska genomsyrautvecklingen inom företaget. Den utformade strategin bryts ner och återfinns på en mängdnivåer inom organisationen. LÄS MER

 4. 4. Att styra det okända – En studie av integrationsprocessen vid ett vertikaltföretagsförvärv

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Kragh Myllenberg; Daniel Ervér; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: När Volvo Lastvagnar under 2003 förvärvade sin störstaåterförsäljare i norra Europa genom att köpa loss Bilia AB:s lastvagnsverksamhet så ställdesföretaget inför två problem. Volvo skulle inte bara integrera ett bolag med en annanföretagskultur in i sin egen organisation, de var dessutom tvungna att lära sigåterförsäljarverksamheten som de nu skulle styra och utveckla. LÄS MER

 5. 5. Kompetensförsörjning i den nya HR-funktionen : en studie av HR-funktionens strukturella förändringar och dess betydelse för strategisk kompetensförsörjning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Björkman; Tobias Wilhelm; [2005]
  Nyckelord :Business and economics; kompetensförsörjning; kompetens; HRM; strategi; outsourcing; decentralisering; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medarbetarnas kompetens får en allt större betydelse för företagens konkurrenskraft. Detta innebär att företag kontinuerligt måste investera i mänskliga resurser för att bibehålla och utveckla den samlade kompetensen. Beslut om utvecklingsinsatser har omfattande konsekvenser och påverkar en organisation under lång tid. LÄS MER