Sökning: "produkt styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden produkt styrning.

 1. 1. Outsourcad logistikverksamhet : Ledning och styrning av TPL-partner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Robert Jakobs; [2019]
  Nyckelord :Outsourcing; Interorganisatoriska relationer; Logistik; Tredjepartslogistik; Kontroll;

  Sammanfattning : Bakgrund: På dagens marknader är logistiken kärnverksamhet för många företag. För ett företag som säljer någon typ av produkt är tillgängliggörandet av varan på den tidpunkt och den plats som kunden önskar ofta är en väsentlig del av värdet för kunden. LÄS MER

 2. 2. Millennials : Hur företag ska arbeta med styrning för att behålla den nya generationen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Gabriella Lemchen; Alexander Gjärdman; [2017]
  Nyckelord :Millennials; styrning; behålla; förankring; kunskapsintensiva tjänsteföretag;

  Sammanfattning : Generationen millennials ses av många ledare som lata, krävande men även illojala. Vilket har gjort det svårt för många företag att leda, styra samt förankra dem. Anledningen grundar sig mångt och mycket i en generationskrock där ledare ur de äldre generationerna inte vet hur de ska styra den yngre generationen. LÄS MER

 3. 3. Styrning under tillväxt : en fallstudie på ett tillverkande företag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elise Pålsson; Ulrika Rehnström; [2017]
  Nyckelord :management control system; growth; manufacturing company; information; Styrsystem; tillväxt; tillverkningsföretag; information;

  Sammanfattning : Examensarbete, 30 hp, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Fördjupning Controller, 4FE18E Titel: Styrning under tillväxt - en fallstudie på ett tillverkande företag Författare: Elise Pålsson och Ulrika Rehnström Handledare: Fredrik Karlsson Examinator: Fredrik Karlsson Bakgrund: Det ständiga behovet av förändring karakteriserar dagens marknad och företag måste anpassa sig efter omvärlden. Styrsystemets uppgift är att förse företag med information inför beslutsfattande och för att motivera de anställda. LÄS MER

 4. 4. Lean projektverksamhet : En fallstudie utförd hos Vattenfall Vattenkraft

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Julia de Bruin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lean kan leda till ökad konkurrenskraft och produktivitet och har därför blivit ett välkänt begrepp som återfinns i många organisationer. Lean kan definieras som en verksamhetsstrategi, bestående av värderingar, principer, metoder och verktyg, med syfte att kontinuerligt förbättra och utveckla verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Hydraulstyrning med konfiguration över Bluetooth

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Petter Olofsson; Jimmy Utterström; [2016]
  Nyckelord :Hydraulics; control systems; pump steering; Bluetooth; wireless; Configuration; Hydraulik; Bluetooth; Blåtand; Trådlös; NXP; CAN; KWP; Tryck; Styrsystem; Android; App; BLE; Konfiguration;

  Sammanfattning : Denna rapport omfattar konstruktionen av ett fristående drivkort med tillhörande mobilapplikation för styrning och konfiguration av ett hydraulsystem. Projektets syfte var att på beställaren Bosch Rexroth ABs begäran undersöka om pump control module (PCM) - en del ur det existerande Spider 3 styrsystemet - kunde användas som en fristående modul. LÄS MER