Sökning: "progressiv avskrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden progressiv avskrivning.

 1. 1. Bostadsrättsföreningar och avskrivningar – en svår kombination? : En kvantitativ studie om bostadsrättsföreningars agerande och redovisning i samband med K-regelverkets införande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Erik Brännvall; Jens Hall; [2018]
  Nyckelord :Bostadsrättsföreningar; bostadsrätt; redovisning; avskrivningar; redovisningsval; positive accounting theory; institutional theory; agentteori; agentproblem; K-regelverket; progressiv avskrivning; komponentavskrivning; icke vinstdrivande organisationer;

  Sammanfattning : Bostadsrättsföreningar, deras redovisning och ekonomiska situation har hamnat i blickfånget de senaste åren i och med en snabb händelseutveckling och en aktuell debatt kring deras agerande och övergripande utgångspunkter. Bakgrunden till detta ligger i införandet av nya redovisningsregler i och med att K-regelverket började gälla från och med 2014 och specifikt i samband med ett förbud av den progressiva avskrivningsmetoden. LÄS MER

 2. 2. Nya redovisningsregler och resultatmanipulering i svenska bostadsrättsföreningar : En kvantitativ studie av de effekter K-regelverket givit upphov till

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oscar Sundén; Gustav Ahlqvist; [2017]
  Nyckelord :Bostadsrättsförening; Bostadsrättsmarknaden; Privatbostadsföretag; Intressenters informationsbehov; Institutional theory; Redovisning; Redovisning för icke vinstdrivande organisationer; Resultatmanipulering; Positive accounting theory; Accounting choice; Progressiv avskrivning; K-regelverket.;

  Sammanfattning : Studien utgår från övergången till K-regelverket för bostadsrättsföreningar och förbudet mot progressiva avskrivningar. Övergången uppmärksammades i media och en diskussion kring hur bostadsrättsföreningar utnyttjat det tidigare redovisningsregelverket blossade upp. LÄS MER

 3. 3. Redovisning i bostadsrättsföreningar : Från progressiv avskrivning till underskott?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Richard Nylén; Johannes Björk; [2017]
  Nyckelord :Bostadsrättsförening; Avskrivning; Redovisningsprinciper; Den Positiva Redovisningsteorin; Ideella organisationer; Finansiell läskunnighet;

  Sammanfattning : Från och med 2014 hade ett stort antal företag i Sverige en ny typ av regelverk att förhålla sig till i och med införandet av bokföringsnämndens K-regelverk för redovisning. Det var i samband med implementeringen av dessa som FAR- branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer lönekonsulter och skatterådgivare, ifrågasatte huruvida progressiv metod för avskrivning på byggnad var tillåten. LÄS MER

 4. 4. Progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar -En studie om K-regelverkens effekt på bostadsrättsföreningars finansiella rapporter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Abrahamsson; Tobias Pettersson; [2015-01-28]
  Nyckelord :K2; K3; progressiv; avskrivning; linjär; avskrivning; ;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: 2014 kom ett förbud mot progressiv avskrivning i Kregelverkenoch därmed försvann möjligheten för bostadsrättsföreningar att tillämpaavskrivningsmetoden. Det har tidigare varit vanligt inom bostadsrätts branschen attanvända sig av progressiv avskrivning på fastigheten. LÄS MER

 5. 5. En räkenskapens tid för bostadsrättsföreningar : - "En katt bland hermeliner..."

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Viktor Fredriksson; Mikael Wirén; [2014]
  Nyckelord :Anskaffningsvärde; avskrivningsmetod; avskrivningstid; bostadsrätt; bostadsrättslagen; bostadsrättsförening; periodisering; progressiv avskrivning; K2; K3; komponentavskrivning; kunskapsgap; linjär avskriving; stadgar; självkostnad; självkostnadsprincip; styrelse; underhåll; underhållsplan; årsavgift; årsredovisning; årsmöte och årsredovisningslagen;

  Sammanfattning : Frågeställningar: Vilka konsekvenser medför ett byte av avskrivningsmetod för bostadsrättsföreningar?Hur kan ett informations- och kunskapsgap förstås och hanteras? Syfte: Den här studien har en ambition att kartlägga och förstå effekterna av en förändrad tillämpning i fråga om matchnings- och avskrivningsmetod för olika intressenter på bostadsrättsmarknaden, och slutligen ge förslag på hur ett informationsoch kunskapsgap mellan berörda intressenter ska kunna förstås. Metod: En kvalitativ forskningsmetod med en induktiv ansats för att spegla berörda intressenters bild av ett speciellt fenomen. LÄS MER