Sökning: "redovisningsval"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet redovisningsval.

 1. 1. Fastighetsföretagens val mellan K2 och K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Ahlenbäck; Johanna Hörberg; [2023-01-16]
  Nyckelord :Reglering; redovisningsval; K2; K3; avskrivning; soliditet; regelverk; fastighetsföretag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Studien ämnar att undersöka hur stor andel fastighetsföretag som väljer att frivilligt tillämpa det principbaserade K3-regelverket i stället för det regelbaserade K2-regelverket. Vidare undersöker studien hur de fastighetsföretag som frivilligt väljer K3 påverkas av detta val. LÄS MER

 2. 2. Sammanställda räkenskaper i kommuner : LKBR (2018:597) och dess påverkan på den kommunala redovisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Persson; Ida Sjömark; [2022]
  Nyckelord :Kommunal redovisning; harmonisering; sammanställda räkenskaper; konsolideringsmetod; redovisningsval.;

  Sammanfattning : År 1998 infördes den första lagen gällande kommunal redovisning och i samband med dettabildades även Rådet för kommunal redovisning vars främsta uppgift är att främja godredovisningssed. De kommunalt ägda bolagen har blivit allt fler vilket också innebär att de fåtten större och viktigare samhällsekonomisk roll. LÄS MER

 3. 3. K2 VS K3 - VILKA FAKTORER PÅVERKAR REDOVISNINGSVALET? : En kvantitativ studie om mindre företags frivilliga val av K-regelverk

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Elin Ehrstedt; Linda Högström; Madeleine Lillemets; [2022]
  Nyckelord :Principbaserad; Regelbaserad; K2; K3; Redovisningsval; Positiv redovisningsteori; Redovisningsstandard;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Forskningsfråga: Hur påverkar företagsstorlek, anläggningstillgångar och skulder valet mellan K2 och K3 bland svenska, mindre företag?  Syfte: Syftet med studien är att studera om företagets storlek och redovisade anläggningstillgångar samt skulder har ett samband med val av K-regelverk. Studien granskar årsredovisningar mellan åren 2015–2019 från mindre företag verksamma i Södermanland och Västmanland. LÄS MER

 4. 4. AKTIEÅTERKÖP: DEN SOM VÄNTAR PÅ NÅGOT GOTT… : En kvantitativ studie om de långsiktiga avkastningseffekterna av ett aktieåterköp i stora svenska bolag.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Linus Björklund; Tim Gustafsson; Jens Julin; [2022]
  Nyckelord :Aktieåterköp; Aktieägarvärde; Redovisningsval;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att identifiera om och eventuellt hur redovisningsvalet att genomföra aktieåterköp påverkar aktieägarvärde hos noterade bolag på Stockholmsbörsens Large Cap segment. Det undersöks genom en kartläggning av genomförda aktieåterköp samt respektive akties prisutveckling på sikt. LÄS MER

 5. 5. Innovativa företag i valet mellan K2 och K3 : En fallstudie om institutionella isomorfismers påverkan på redovisningsval hos innovativa SME:s i Gävleborg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jacob Lundberg; Emil Svensson; [2021]
  Nyckelord :K-regulations; K2; K3; accounting choices; New Institutional Sociology; isomorphism.; K-regelverken; K2; K3; redovisningsval; sociologisk institutionell teori; isomorfism.;

  Sammanfattning : Syfte: I Sverige kan SME:s välja att redovisa enligt regelverken K2 eller K3. Tidigare forskning visar att redovisningsval styrs av olika institutionella påtryckningar på organisationer. Innovativa företag har en viktig roll i länders ekonomi, trots detta finns lite forskning kring dessa företag och deras redovisningsval. LÄS MER