Sökning: "avskrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet avskrivning.

 1. 1. Contamination analysis of the landfill Rösaberg inerta massor : Risk assessment and investigation of the contaminant distribution

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Westander Lisa; [2020]
  Nyckelord :Landfill; MODFLOW; Risk assessment; Site-specific guidelines; Deponi; MODFLOW; Riskbedömning; Platsspecifika riktvärden;

  Sammanfattning : The dispersion of contaminants deriving from landfills poses a risk to the surrounding environment and human health. Old landfills are treated with extra precaution, due to their poorer construction, less stringent operation and lack information regarding the waste content. Vetlanda municipality has identified 48 old landfills. LÄS MER

 2. 2. Stryk! Förtydliga! Varför ändrar du tempus här? : En studie om hur lärare formulerar skriftlig återkoppling och vilken effekt den har på elevers skrivprocess

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Julia Andersson; Elin Lagerström; [2020]
  Nyckelord :respons; kvantitativ metod; kvalitativ metod; sociointeraktivt perspektiv; intertextualitet; avskrivning; marginalkommentar; slutkommentar; revidering; utkast; sluttext; nedglidning; normativ; textkedja; beröm; appropriering; adressivitet; responsivitet.;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur svensklärare formulerar skriftlig respons på gymnasisters texter. Studien har betraktat lärares responspraktik som en sociointeraktiv handling där texter utvecklas i dialog mellan lärare och elever. Studiens resultat grundar sig i en såväl kvantitativ som kvalitativ metodansats. LÄS MER

 3. 3. Bostadsrättsföreningars sparande för framtida underhållsåtgärder : Vem ska betala för underhållet?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Lwam Ghebresus; Lidia Tesfayohannes; [2019]
  Nyckelord :Housing association; future savings maintenance procedures; depreciation; Bostadsrättsförening; sparande för framtida underhållsåtgärder; avskrivning;

  Sammanfattning : Background: The housing associations' transition from progressive to linear depreciation (K2 and K3) has led to increased costs for depreciation, which has resulted in many housing cooperatives reporting large accounting deficits. These new regulations are not adapted for the housing associations, hence there is an ongoing discussion if a new regulatory framework that is adapted for tenant-owner associations is required or if the existing regulations that are in practise are to be regulated. LÄS MER

 4. 4. Värdeminskning av Goodwill : En komparativ studie mellan regelverken K3 och IFRS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sofia Widercrantz; Josefin Carlsson; [2019]
  Nyckelord :K3; IFRS; goodwill; avskrivning; nedskrivning; finansiella nyckeltal; signaler och information;

  Sammanfattning : Förvärvad goodwill är en immateriell tillgång som uppstår vid ett rörelseförvärv, i redovisningen hos det förvärvande företaget. Detta om köpeskillingen överstiger det förvärvade företagets nettotillgångar. Denna tillgång får redovisas i balansräkningen, enligt både K3 och IFRS. LÄS MER

 5. 5. Problematiska följder för K3-bolag efter goodwillförändringarna i IFRS 3, IAS 36 & IAS 38 : En kvalitativ studie av revisorer och affärsrådgivare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oskar Nyström; Tina Åberg; [2019]
  Nyckelord :goodwill; nedskrivning; nedskrivningsprövning; avskrivning; K3; IFRS;

  Sammanfattning : Efter att IFRS 3 om rörelseförvärv implementeras 2005 samt att en omfattande uppdatering av IAS 36 om nedskrivningar och IAS 38 om immateriella tillgångar ägt rum, har diskussionen om hur synen och agerandet mot avskrivningen i bokföringen förändrats. Detta har gjort att IFRS bolagen tillämpar nedskrivning av goodwillposterna genom nedskrivningsprövning istället för linjär avskrivning. LÄS MER