Sökning: "avskrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet avskrivning.

 1. 1. Fastighetsföretagens val mellan K2 och K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Ahlenbäck; Johanna Hörberg; [2023-01-16]
  Nyckelord :Reglering; redovisningsval; K2; K3; avskrivning; soliditet; regelverk; fastighetsföretag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Studien ämnar att undersöka hur stor andel fastighetsföretag som väljer att frivilligt tillämpa det principbaserade K3-regelverket i stället för det regelbaserade K2-regelverket. Vidare undersöker studien hur de fastighetsföretag som frivilligt väljer K3 påverkas av detta val. LÄS MER

 2. 2. Avskrivning och avdrag för FoU-utgifter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Hannes Olofsson; Axel Bygdell; [2021]
  Nyckelord :Juridik; Skatterätt; Redovisning; K2; K3; IFRS; FoU; FoU-utgifter; avdragsrätt;

  Sammanfattning : Avdragsrätten för forsknings- och utvecklingsutgifter, nedan betecknat FoU, är en lex specialis bestämmelse i inkomstskattelagen (1999:1229), vilket framgår av 16 kap. 9 § IL. LÄS MER

 3. 3. Leasingavtal utifrån IFRS 16 och K3 : En komparativ studie beträffande värdering, uppskjuten skatt och inkomstbeskattning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Stina Mårtensson; Emelie Lund; [2021]
  Nyckelord :Leasing; IFRS 16; K3; income taxation; deferred tax; qualitative characteristics; stakeholders; Leasing; IFRS 16; K3; inkomstbeskattning; uppskjuten skatt; kvalitativa egenskaper; intressenter;

  Sammanfattning : Redovisningsmässigt klassificeras leasingavtal som operationella eller finansiella. Som ett alternativ till finansiering har operationella leasingavtal tillämpats frekvent av företag. Med anledning av att ett operationellt leasingavtal inte behöver redovisas i rapporten över finansiell ställning för leasetagare. LÄS MER

 4. 4. Svensk praxis om private enforcement - En undersökning av gällande praxis vid rättsfall som prövar civilrättslig konkurrensrättsligt grundad skadeståndstalan, även kallat private enforcement

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ludvig Sporre; [2021]
  Nyckelord :Konkurrensrätt Private enforcement Skadeståndsrätt vid konkurrensrättslig överträdelse EU-rätt Rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker praxis som rör private enforcement (möjligheten till civilrättsligt skadestånd för en privat aktör för överträdelse av konkurrensrätten) i Sverige. Detta görs genom att studera de rättsfall som har hanterats av svenska domstolar, samt genom att se till de viktigaste rättsfallen inom EU-rätt. LÄS MER

 5. 5. Är goodwillnedskrivningar värderelevanta? : En studie av goodwillnedskrivningar bland svenska börsbolag 2011–2020 efter kontroll för marknadsindikation på nedskrivningsbehov

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Bäckström; Anton Löfdahl; [2021]
  Nyckelord :Goodwill; Goodwillnedskrivning; Värderelevans; IFRS 3; IAS 36;

  Sammanfattning : Ännu en i raden av studier avseende goodwillnedskrivningar och dess implikationer för utfallet avseende redovisningskvalitet? Efter det att IASB år 2004 utfärdade uppdaterade riktlinjer för nedskrivning av förvärvad goodwill genom IAS 36, varigenom det tidigare kravet på årlig linjär avskrivning övergavs till förmån för kravet att redovisad goodwill enbart ska vara föremål för nedskrivningsprövning till dess verkliga värde, har hanteringen av goodwillposten i företags finansiella rapporter varit föremål för en intensiv debatt bland både standardsättare, akademiker och praktiker. Denna studie undersöker om goodwillnedskrivningar genomförda av svenska börsnoterade bolag kan anses värderelevanta efter övergången till det nya regelverket och om värderelevansen skiljer sig åt beroende på om företaget har en marknadsindikation på att det föreligger ett verkligt nedskrivningsbehov. LÄS MER