Sökning: "relationell pedagogik förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden relationell pedagogik förskolan.

 1. 1. ”För mig är du viktig” : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares förhållningssätt och ansvar för att skapa trygga relationer tillsammans med barnen i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Mia Bergkvist; Johanna Caris; [2024]
  Nyckelord :Trygghet; relationer pedagog-barn; förskollärares förhållningssätt; förskollärares ansvar; förskollärare; sociala relationer; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om förskollärares förhållningssätt och hur de uttrycker sig om sitt ansvar för att skapa trygga och sociala relationer för alla barns utveckling och lärande. I förskolans läroplan anges det att förskolan ska genomsyras av en levande social gemenskap. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av tillitsfulla relationer mellan barn och pedagog i förskolan : En kvalitativ intervjustudie om betydelsen av tillitsfulla relationer i förskolan - för barns lärande och utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Evelina Holmlund; [2024]
  Nyckelord :Relationell pedagogik; tillitsfulla relationer; relationskompetens; lärande och utveckling;

  Sammanfattning : I läroplanen för förskolan står det att förskollärare ska ansvara över att barnen får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen (Skolverket,2018, s. 15). LÄS MER

 3. 3. Relationers melodi : En studie om musikens roll i skapandet och förstärkandet av pedagogiska relationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Ruxsana Zeynalova; Victoria Persson; [2023]
  Nyckelord :Didaktik; förskola; gemenskap; musik; musikdidaktik; pedagogik; relationell pedagogik; relationer;

  Sammanfattning : Relationer som utspelar sig i förskolan är pedagogiska i sin natur, eftersom barns utveckling och lärande sker i relation till personal och andra barn i förskolan, på en plats som är en utbildningsinstitution med formulerade mål. Och att kommunicera och uttrycka sig genom musik är ett av förskolans uppdrag. LÄS MER

 4. 4. ”Så fantastiskt med mycket glädje!” : En kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt om känslostarka barn och lågaffektivt bemötande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Anna Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Affekter; Förskollärares uppfattningar; Känslor; Känslostarka barn; Likvärdighet och lågaffektivt bemötande;

  Sammanfattning : Brottsigheten har de senaste åren gått längre ner i åldrarna påpekar Justitiedepartimentet (2023) och regeringen har lämnat in en rad åtgärder som ska bekämpa denna utveckling. Det var med detta i åtanke som jag formulerade mitt syfte, att undersöka förskollärares uppfattningar om hur de hanterar och hjälper känslostarka barn i den dagliga verksamheten på förskolan. LÄS MER

 5. 5. Jag är prinsessa och du är sten : om maktstrukturer i barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Charlotta Larsson; Elizabeth Hedblom; [2023]
  Nyckelord :Makt; maktuttryck; maktstrukturer; förhandlingar; status; lek; motstånd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka maktstrukturer och maktuttryck i barns fria lek i förskolan. I studien granskas och kartläggs hur maktstrukturer ser ut och vilka maktuttryck som kan finnas i barns fria lek. Förhandling kan övergå till maktutövning vilket observationerna i studien har visat. LÄS MER