Sökning: "relationen mellan ledare-medarbetare"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden relationen mellan ledare-medarbetare.

 1. 1. Ligger ledarskapet i medarbetarens händer? : En studie om ledarskap ur ledarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Aronsson; Anton Lindström; [2023]
  Nyckelord :Leadership; relations between leader-employee; LMX-theory; attributions; Ledarskap; relationen mellan ledare-medarbetare; LMX-teorin; attribution;

  Sammanfattning : Titel: Ligger ledarskapet i medarbetarens händer? - En studie om ledarskap ur ledarens perspektiv Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Josefin Aronsson och Anton Lindström Handledare: Monika Wallmon Datum: 2023 – januari Syfte: Studiens syfte är att ur ledarens perspektiv undersöka hur ledarskapet påverkas av relationen mellan en ledare och en medarbetare. Mer specifikt, vilka konsekvenser det får i form av eventuell diskriminering av medarbetare eller för vilken utsträckning som ledaren delegerar egenmakt till medarbetaren. LÄS MER

 2. 2. Stressar du eller påverkas du av andras stress? : En kvalitativ studie om att öka försåelsen för hur hållbart ledarskap och LMX-teori kan hantera stress hos medarbetare inom Försvarsmakten.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :David Larsson; Kevin Peters; [2019]
  Nyckelord :Arbetsrelaterade faktorer; stress; ledare; medarbetare; hållbart ledarskap; förebyggande åtgärder; LMX-teori; relationer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Stressar du, eller blir du påverkad av andras stress? En kvalitativ studie som ökar förståelsen för hur hållbart ledarskap och LMX-teori kan hantera stress hos medarbetare inom Försvarsmakten.   Nivå: C-uppsats i företagsekonomi   Författare: Kevin Peters och David Larsson   Handledare: Agneta Sundström och Kristina Mickelsson   Datum: 2019 - januari   Syfte: Att öka förståelsen för hur hållbart ledarskap med inriktning mot LMX-teorin kan hantera stress hos anställda inom Försvarsmakten. LÄS MER

 3. 3. Graden av måluppfyllelse vad gäller kriminalvårdens centrala målsättningar för vårdares arbetstillfredsställelse på kriminalvårdsanstalten Härnösand

  Kandidat-uppsats, Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jennie Hamberg; [2011]
  Nyckelord :contingency theory; work satisfaction; the Swedish Correctional System; bureaucratic organization; management style; leader; follower; kontingensteori; arbetstillfredsställelse; kriminalvården; byråkratisk organisation; ledarstil; ledare; medarbetare;

  Sammanfattning : ABSTRACT   Titel: Graden av måluppfyllelse vad gäller kriminalvårdens centrala målsättningar för vårdares arbetstillfredsställelse på kriminalvårdsanstalten Härnösand   Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Jennie Hamberg   Handledare: Ernst Hollander   Datum: 2011 - januari   Syfte: Ett syfte med denna uppsats var att försöka ta reda på i vilken grad kriminalvårdarna på anstalten Härnösand kände arbetstillfredsställelse. Ett ytterligare huvudsyfte var att undersöka i vilken grad kriminalvårdens målsättningar angående kriminalvårdares arbetstillfredsställelse samstämde med hur kriminalvårdarna på anstalten Härnösand upplevde sin arbetstillfredsställelse. LÄS MER