Sökning: "segregation örebro"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden segregation örebro.

 1. 1. Social segregations påverkan på elevers skolgång och resultat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Karlsson; Hanna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Social segregation; Etnisk segregation; Bostadssegregation; Elever; Skolgång; Skolresultat.;

  Sammanfattning : I Sverige satsas det på integration genom att alla ska få möjligheter till samma utbildning och därigenom tillgång till arbetsmarknaden. Trots detta råder det i Sverige hög grad av segregation. LÄS MER

 2. 2. Creative Change : An investigation of how creative places can strengthen the schools and communities in socio-economically challenged areas

  Master-uppsats, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Katarina Jensen; [2018]
  Nyckelord :vulnerable areas; socio-economically challenged areas; creativity; creative regeneration; creative places; creative education; cultural house; utsatta områden; segregation; Örebro; Vivalla; Umeå; Anne Bamford; kreativ utbildning; kreativitet; kreativa platser; kulturhus; Väven; Kulturväven; Tensta konsthall; Klossen; Cyklopen;

  Sammanfattning : To be creative or innovative is a highly praised trait within the labor market of today. Though it has often been seen as a talent only granted to a chosen few, most evidence imply that it is something that we all possess and can develop. LÄS MER

 3. 3. Nästan som ett kärleksförhållande - En studie om hur idrottslärares uppdrag har förändrats från 1970-talet till idag

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Skolämnet idrott och hälsa har under de senaste decennierna genomgått förändringar. Ämnets mål har blivit större och bredare, samtidigt som innehållet utvidgats och antalet undervisningstimmar minskat. LÄS MER

 4. 4. Mottagande av nyanlända elever i den svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Saadi Brolin; [2017]
  Nyckelord :nyanlända elever; nyanlända; inkludering; integration; kartläggning av nyanlända elever; mottagande;

  Sammanfattning : De senaste åren har en stor ström av flyktingar kommit som nyanlända till Sverige. Enligt Skollagen (8 §) ska alla elever ska ha tillgång till en likvärdig utbildning oavsett geografisk hemvist eller sociala och ekonomiska förhållanden, därför har syftet med denna uppsats varit att göra en fallstudie över hur en svensk skolas mottagande av nyanlända elever ser ut och eventuellt kan förbättras. LÄS MER

 5. 5. Utveckling för vem? : En studie om en medelstor stad i förändring

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Johanna Hygerth; [2016]
  Nyckelord :Segregation; Stadsattraktivitet; Samhällsklyftor; Trygghet; Flyttkedjor;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ämnar undersöka för vem Örebro kommun och ÖrebroBostäder AB (ÖBO) planerar för, samt hur Örebro kommuns stadsutveckling kan förstås i relation till segregering, stadsattraktivitet och invånarnas känsla för platsidentitet. För att uppfylla syftet genomfördes kortare intervjuer med ett mindre urval medborgare, en enkätundersökning och intervjuer med utvalda från Örebro kommun, ÖBO och Örebro universitet. LÄS MER