Sökning: "skrivförmåga"

Visar resultat 16 - 20 av 143 uppsatser innehållade ordet skrivförmåga.

 1. 16. Rutiner för identifiering av läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever : En intervjustudie om flerspråkiga högstadieelevers och gymnasieelevers läs- och skrivförmåga, där misstanke om läs- och skrivsvårigheter föreligger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Cecilia Melin; Lundqvist Monica; [2019]
  Nyckelord :translanguaging; flerspråkighet; läs- och skrivsvårigheter; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this study was to describe multilingual education when there is a suspicion of reading and writing difficulties. A qualitative design was chosen with semi-structured interviews in which four pupils, two from high school and two from senior high school, two special educators and a Swedish as a second language teacher participated. LÄS MER

 2. 17. Digitala anpassningar i svenskundervisning : En studie om mellanstadielärares anpassningar, med fokus på digitala verktyg för att stimulera elevernas läs- och skrivförmåga i svenskundervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Frida Starkenberg; [2019]
  Nyckelord :Läs- och skrivförmåga; anpassning; digitala verktyg; mellanstadiet; svensklärare; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis handlar denna studie om att undersöka hur mellanstadielärare i svenska arbetar med anpassningar i sitt klassrum, med fokus på hur de använder sig av digitala verktyg i sin undervisning för att ge alla elever möjligheten att utveckla sin läs- och skrivförmåga. Studiens övergripande syfte mynnar ut i två specifika frågeställningar. LÄS MER

 3. 18. Arbetet med elevers läs- och skrivutveckling : En kvalitativ undersökning om arbetet inom kommun och skola för att höja elevernas läs- och skrivförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Catharina Buhrman Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Läs- och skrivutveckling; läs- och skrivinlärning; läs- och skrivsvårigheter; screening; skolverket; kommunens rutiner; språkplaner; grundskolan; PISA; PIRLS;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att ta reda på hur en kommun arbetar med läs- och skrivutveckling i grundskolan. Vilka är riktlinjerna för ett gemensamt arbete och hur arbetar skolan för att höja elevernas förmåga. LÄS MER

 4. 19. Listening Difficulties in children with Developmental Phonological Disorder : A survey of parents' perception of their children's listening abilities.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Ellika Forsberg; Lotta Ohtamaa; [2019]
  Nyckelord :Developmental Language Disorder; DLD; Developmental Phonological Disorder; DPD; ECLiPS; listening difficulties.;

  Sammanfattning : Background/Aim: The British questionnaire ECLiPS (Evaluation of Children’s Listening and Processing Skills; Barry & Moore, 2015) aims to profile listening difficulties in children. The questionnaire consists of 38 statements, divided into five subscales, and a short survey with six questions about general health. LÄS MER

 5. 20. Utbildning i en teknologiserad värld : En kvantitativ enkätstudie om vad som påverkar inställningen till online-utbildning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Rebecca Rosenlund; [2019]
  Nyckelord :Online-utbildning; inställning; attityd; kvalitativ metod; e-learning; nätbaserad utbildning; webbaserad utbildning; UTAUT; pedagogik; arbetslivspedagogik;

  Sammanfattning : Studien har genomförts med stöd i en kvantitativ enkät om vad som påverkar inställningen till online-utbildning. Genom Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) samt tidigare forskning har 5 faktorer valts att undersökas som möjliga faktorer till vad som påverkar inställningen till online-utbildning. LÄS MER