Sökning: "synkron och asynkron kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden synkron och asynkron kommunikation.

 1. 1. Åländska svensklärares digitala återkoppling i samband med skrivundervisning sett ur ett relationellt perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johanna Nordman; [2020]
  Nyckelord :Skrivprocess; återkoppling; digitalisering; digitala verktyg; relationer; grundskola; Åland;

  Sammanfattning : I samband med digitaliseringsprocessen av skolan blir lärarna tvungna att utveckla sitt arbete med skrivundervisningen i svenska. Lärarnas relationer med elever ändras då de använder digitala verktyg. För att upprätthålla relationen till eleverna krävs det att lärarna kan hantera digitala verktyg. LÄS MER

 2. 2. Nyanserna i en emoticons leende : En kvantitativ innehållsanalys av språkegenskaper i chattforumet Facebook Messenger

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linnea Rönn; [2017]
  Nyckelord :computer-mediated communication; CMC; asynkron chatt; synkron chatt; instant messaging; chattspråk; emoticon; onomatopoetiska uttryck; formellt skriftspråk; talspråk; Facebook Messenger; interaktionsmedier; verksamhetsramar;

  Sammanfattning : Jag undersöker chattmeddelandet i forumet Facebook Messenger för att se om jag kan finna mönster i de språkliga egenskaper som återfinns. Jag undersöker om egenskaperna innehar mest talspråkliga eller mest skriftspråkliga egenskaper, alternativt om egenskaperna kan anses vara unika för internetchatt. LÄS MER

 3. 3. Aktivitetsbaserat kontor – Vad händer med kommunikationen? En studie av kommunikation på aktivitetsbaserade arbetsplatser ur kommunikatörens perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Tanja Greter; [2015-06-10]
  Nyckelord :kommunikation; möbler och inredning som kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur kommunikatörer upplever att internkommunikationen på aktivitetsbaserade arbetsplatser fungerar. Fokus för den här studien var att belysa kommunikatörens roll och syn på kommunikation på aktivitetsbaserade arbetsplatser. LÄS MER

 4. 4. Gränssnittsdesign för videocentrerad online-rådgivning : Utformad efter frågeställarens och rådgivarens olika användarroller

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medieteknik (ME)

  Författare :Erica Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Online-counseling; Interface design; Online-communication; Web service; Information films; Videotool; Synchronous communication; Asynchronous communication; iPad; HTML 5; Javascript; Css; Online-rådgivning; Gränssnittsdesign; Kommunikation online; Webbtjänst; Informationsfilmer; Videoverktyg; Synkron kommunikation; Asynkron kommunikation; iPad; HTML 5; Javascript; Css;

  Sammanfattning : Följande arbete är en designstudie som har, utifrån information som tagits fram från litteratur, tidigare undersökningar, intervjuer och personas, utvecklat ett designförslag för en online rådgivningstjänst, som är anpassad efter de olika användarrollerna, frågeställare och rådgivare, utefter den kunskap som användarna har kring ämnet men också av att använda webbtjänsten. Syftet med studien var att ta reda på hur gränssnitten kan utformas för att uppfylla de mål som respektive användarroll har med att använda tjänsten. LÄS MER

 5. 5. Samarbete och kommunkation inom onlinebaserade prototypverktyg : En studie kring funktionalitet och behov

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Rasmus Dahl-Örn; [2013]
  Nyckelord :Samarbete; Kommunikation; Onlinebaserade prototypverktyg; Användbarhet; Interaktionsdesign; Utvärderingar;

  Sammanfattning : Distansarbete blir allt vanligare vilket innebär att kommunikation och samarbete sker via samverkande system som förmedlas via datorn. Inom området cscw (computer-cooperative work) bedrivs forskning som berör kommunikation och samarbete samt forskning kring förståelse för hur människor arbetar i grupper och engagerar sig i gruppaktiviteter. LÄS MER