Sökning: "teknik i klassrum"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden teknik i klassrum.

 1. 1. Från reproduktion till produktion : En intervjustudie om hur lärare beskriver sin undervisning om idégenerering på Estetprogrammet

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Nordell; [2018]
  Nyckelord :Idea generation; creativity; Estetprogrammet; creation; teaching; student ideas; Idégenerering; kreativitet; Estetprogrammet; skapande; undervisning; elevers idéer;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en studie med ett fenomenologiskt och hermeneutiskt perspektiv. Genom kvalitativa forskningsintervjuer har estetlärares sätt att se på undervisning om idégenerering undersökts. LÄS MER

 2. 2. Digital kompetens i samhällskunskapen En kunskapsöversikt om det nya digitaliseringskravet för grundskolan och samhällskunskapen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Daniel Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Digital kompetens; digitalisering; digitaliseringskravet; samhällskunskap; IKT; Skola; källkritik; algoritmer; kunskapsöversikt;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har som syfte att ge en bild av vad forskning säger om digital kompetens och digitaliseringen i skolan med fokus på den nya kravbilden som finns för samhällskunskapen. För att undersöka detta utgår översikten från frågeställningen: Vad säger forskningen om digital kompetens och digitaliseringen av undervisning och på vilket sätt kan detta förklara samt problematisera beslutet från regeringen att sätta en ny kravbild på digitalisering för samhällskunskapsämnet? Tillvägagångssättet för att genomföra denna kunskapsöversikt har varit en systematiskt sökprocess genom sökmotorn Libsearch, men även genom artiklar publicerade via Skolverkets hemsida. LÄS MER

 3. 3. Akustik och elevers uppfattningav ljudmiljön i klassrum : En undersökning av akustiken på gymnasieskolan NTI

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Alexis Benson; [2018]
  Nyckelord :classroom; upper secondary school; acoustics; reverberation time; T20; C50; Klassrum; gymnasieskola; akustik; efterklangstid; T20; C50;

  Sammanfattning : Klassrumsakustik behandlar rumsliga förutsättningar för ljudutbredning där god talhörbarhet är av vikt för elevers och lärares välbefinnande och möjligheter till goda lärmiljöer. Även kognitiva förmågor som minnesfunktioner påverkas av ljudmiljöer, där lägre bakgrundsljudnivåer och kortare efterklangstider förordas av forskning och byggnadstekniska standarder. LÄS MER

 4. 4. Teaching Concurrency in a Modern Manner, Flipped Classroom or Game-Based Learning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Bobby Murphie; Mattias Hansen; [2018]
  Nyckelord :Teaching; Learning; Multithreading; Concurrency; Game-based learning; Flipped classroom;

  Sammanfattning : Mycket forskning har gjorts för att hitta förbättrade sätt att lära ut concurrency. Allt från visualiseringsverktyg till spel-baserad inlärning och flippat klassrum. Dock så saknas forskning som jämför metoder och modeller som lär ut concurrency. LÄS MER

 5. 5. Språk, matematik och andraspråkselever : språkliga faktorer som påverkar andraspråkselevers lärande i matematik

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Randa Fawaz; Emelie Levin; [2017]
  Nyckelord :second language learners; mathematics; language; teaching; multilingual; andraspråkselever; matematik; språk; undervisning; flerspråkiga klassrum;

  Sammanfattning : Sverige är ett mångkulturellt samhälle med många flerspråkiga klassrum. Eleverna i dessa klassrum har olika förhållanden till och erfarenheter av det språk som undervisningen, inklusive matematikundervisningen, sker på. LÄS MER