Sökning: "telecom"

Visar resultat 1 - 5 av 333 uppsatser innehållade ordet telecom.

 1. 1. En studie- En jämförelse av företag i telekombranschen i deras upprättande av affärsmodell som är en del av den lagstadgade hållbarhetsredovisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Vilhelmsson; [2019-10-23]
  Nyckelord :EU-direktiv; hållbarhet; affärsmodell; telekom; intressenter; IR;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. IFRS 15 - ett år efter införandet : En kvantitativ undersökning om hur implementeringen av IFRS 15 har påverkat företags finansiella rapporter utifrån ett branschorienterat perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Filippa Waldmann; Amanda Olsson; [2019]
  Nyckelord :IFRS 15; IAS 18; IAS 11; Revenue recognition; Business Models; The five-step model; Segment reporting; Indutry; Control; Contract; IFRS 15; IAS 18; IAS 11; Intäktserkännande; Affärsmodeller; Femstegsmodellen; Segmentrapportering; Bransch; Kontroll; Kontrakt;

  Sammanfattning : Background: Revenue recognition has been a debated issue for a long time. During the 1990s and 2000s, several critical revenue related events took place. These events led to the development of a new standard for revenues called IFRS 15"Revenue from contracts with customers". LÄS MER

 3. 3. A wake-up call : En utvärderande fallstudie över telekombranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Frida Kornsäter; [2019]
  Nyckelord :telekom; kundnöjdhet; tjänstedesign;

  Sammanfattning : As technology and service change, so does customer expectations. This apply particularly to industries who have a long and traditional role in society, industries who must adapt to stay up to date. One of these industries is the telecom industry, which is rapidly changing. LÄS MER

 4. 4. Kan vi bara få jobba? : En kvalitativ studie om anställdas upplevelser av återkommande organisationsförändringar på arbetsplatsen.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linda Larsson; [2019]
  Nyckelord :Recurring organizational changes; demands; control; support; employees; Återkommande organisationsförändringar; krav; kontroll; stöd; anställda;

  Sammanfattning : Det nutida samhället kännetecknas av en alltmer ökande förändringstakt där organisationer kontinuerligt behöver göra förändringar för att behålla konkurrenskraften på marknaden, vilket resulterat i att återkommande organisationsförändringar blivit ett vanligt inslag. Studiens syfte är att undersöka hur återkommande organisationsförändringar upplevs ur ett medarbetarperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Cost Structure of IoT Connectivity Services

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lu Lin; [2019]
  Nyckelord :Network dimensioning; Cost Structure; IoT; LPWAN; Cellular; WiFi-HaLow; Nätverksdimensionering; Kostnadsstruktur; IoT; LPWAN; Cellular; WiFi-HaLow;

  Sammanfattning : This thesis is a techno-economic study focus on the IoT connectivity service field. It describes the specifications of LPWAN, LPLAN, and Cellular-IoT technologies. LÄS MER