Sökning: "undervisning inom hållbar utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden undervisning inom hållbar utveckling.

 1. 1. Hållbar utveckling - en systematisk litteraturstudie om undervisning och lärande i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Caroline Lundberg; Nina Taserud; Yongfeng Gu; [2024-02-26]
  Nyckelord :hållbar utveckling; förskola; lärande; undervisning; utbildning; delaktighet; inflytande;

  Sammanfattning : Syftet var att synliggöra de faktorer i förskolans utbildning som stödjer och främjar för barns lärande i hållbar utveckling enligt viss tidigare forskning. Det undersöktes vilka undervisningsmetoder inom utbildningen för hållbar utveckling som var i majoritet, hur framträdande de tre hållbarhetsdimensionerna var i tidigare forskning och hur barns delaktighet inflytande barnen anses haft. LÄS MER

 2. 2. Slöjdmaterialens miljöpåverkan : Trä- och metallslöjdlärares beskrivningar av undervisning och bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Staffan Berglöf; [2024]
  Nyckelord :Resurshushållning; materialjämförelser; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen om hur undervisning kring slöjdmaterials miljöpåverkan i trä- och metallslöjd utformas och elevers kunskaper bedöms för att främja kunskaper om hållbar utveckling. De frågeställningar som formulerades för studien var: Hur beskriver slöjdlärare att de arbetar med materialjämförelser ur miljösynpunkt i sin undervisning? och Hur beskriver slöjdlärare att de bedömer elevernas kunskaper inom slöjdmaterialens påverkan på miljön? Studien utgår från ramfaktorteori som kommer att användas för att få perspektiv på både hur slöjdlärarnas uppfattning ser ut samt hur det kopplas till bedömningen av elevernas kunskaper i ämnet. LÄS MER

 3. 3. “Att ta ner det till det lilla” : ”En intervjustudie om förskollärares uppfattningar om hållbar utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Namka Gigovic; Viktoria Vigh; [2024]
  Nyckelord :hållbar utveckling; förskola; förskollärare; undervisning; fenomenografi; uppfatt ning; variation;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling inom förskoleverksamheten är ett forskningsområde där det behövs flera  forskningsstudier. Vår studie syftar till att undersöka förskollärares uppfattningar och tillämp ning av hållbar utveckling i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Biologiundervisning i förskolan, vad är det? : En intervjustudie om biologiundervisningens karaktär i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lovisa Persson; Emmie Uhlén; [2024]
  Nyckelord :Biology; Didactic questions; Education; Preschool; Preschool Teachers; Biologi; Didaktiska frågor; Förskola; Förskollärare; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa biologiundervisningens karaktär i förskolans undervisningsverksamhet utifrån förskollärararnas uppfattningar. Detta görs genom frågeställningarna; Vilket innehåll behandlas inom biologiundervisningen i förskolan, utifrån förskollärarnas uppfattningar? Vilka undervisningsstrategier används i biologiundervisningen i förskolan, utifrån förskollärarnas uppfattningar? Vilket syfte får biologiundervisningen i förskolan, utifrån förskollärarnas uppfattningar? Studien tar sin utgångspunkt i att belysa biologi som ämnesområde då det inte framställs explicit i förskolans Läroplan Lpfö 18, trots att innehållet behandlar biologi. LÄS MER

 5. 5. Hållbar utveckling i hem- och konsumentkunskap : En kvalitativ intervjustudie om upplevda hinder och möjligheter för undervisning om miljömässigt hållbar matlagning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Elisabeth Lampinen; Victoria Ohlsson; [2023]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Hem- och konsumentkunskap; Miljö; Intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbar utveckling är en angelägenhet som alla bör sträva efter att uppnå i sitt dagliga liv. Integreringen av hållbarhet i undervisning har varit föremål för flera studier och det finns utmaningar, såsom en begränsad tidsram och normativ undervisningstradition, men lärare i HKK kan stärka undervisningen genom att fokusera på matprocessen, öka kunskapen om ingredienser och synliggöra normer och värderingar i undervisningen. LÄS MER