Sökning: "upplevelse av träd"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden upplevelse av träd.

 1. 1. Blommande pärlband : Vilbergsparkens dagvattenstråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Frenzel; [2019]
  Nyckelord :dagvatten; växtgestaltning; våtmarksvegetation; Vilbergen; Norrköping; park;

  Sammanfattning : Intensivare regn och en tätare stadsbyggnad kommer att ställa större krav på både effektivare dagvattenhantering och effektivare nyttjande av ytor. Det är en viktig och självklar funktion hos våra parker att kunna ta hand om dagvatten. LÄS MER

 2. 2. Pärlbanden i Heby kommun : förslag för tre centrumstråk med fokus på hur träd kan främja rörelse och vistelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Alexander Alenvall; Hanna Löfstrand; [2019]
  Nyckelord :träd; stråk; rörelse; vistelse; Heby kommun; centrumstråk;

  Sammanfattning : Träd fyller många viktiga funktioner i urbana miljöer, både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. I gatumiljöer har träd länge använts på ett väldigt traditionellt sätt där en sorts träd placerats i raka rader med jämna mellanrum. LÄS MER

 3. 3. Att inte se skogen för alla träd : Hur kön och könsmönster omedvetet skapas, upprätthålls och förändras inom produktionen i ett skogsindustriföretag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hanna Korsby; [2019]
  Nyckelord :gender; gender label; gender order; men; women; male-dominated industry; industry; paper mill; production; gender equality; gender structures; kön; könsmärkning; könsordning; män; kvinnor; mansdominerad bransch; industri; pappersbruk; produktion; jämställdhet; könsstrukturer;

  Sammanfattning : Trots att Sverige anses ha en av världens mest jämställda arbetsmarknader, framställs den som en av världens mest könssegregerade horisontellt och vertikalt. Studien är utförd på BillerudKorsnäs Karlsborg som är ett svenskt skogsindustriföretag som tillverkar både pappersmassa och papper. LÄS MER

 4. 4. NATURFORM I RÖRELSE : Skolan i Mälarhöjden

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Benjamin Tolis; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : NATURFORM I RÖRELSE – Skolan i Mälarhöjden   Naturform i Rörelse uppstod av en klump lera.    Det hela började med studiebesök på skolor och diverse litteratur i ämnet (bl a annat De Jong och Bjurströms fallstudie, Skolmiljö och välbefinnande – utformning och upplevelse) samt tankar om min egen skolgång. LÄS MER

 5. 5. ”ETT ENKELT LITET TRÄD” Arbetsterapeuters upplevelser av The Tree Theme Method® som behandlingsmetod vid stressrelaterad psykisk ohälsa.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Carlsson; Emma Hagman; [2017-03-28]
  Nyckelord :Stress; stressrelaterad psykisk ohälsa; kreativa aktiviteter; Tree Theme Method TTM ; arbetsterapeuter; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund En grundläggande princip inom arbetsterapi är behovet av balans i aktivitetslivet för engod hälsa. Stress är en bidragande faktor till psykisk ohälsa i dagens samhälle. Det finnsen tydlig koppling mellan en obalans i vardagliga aktiviteter och ökad stress. LÄS MER