Sökning: "vad är en omvårdnadshandling"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden vad är en omvårdnadshandling.

 1. 1. Patientvärdighet i vården ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Gillvander; Mia Dimberg; [2016]
  Nyckelord :dignity; nurse; nursing action; patient; hospital ward; värdighet; sjuksköterska; omvårdnadshandling; patient; vårdavdelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara patient innebär att befinna sig i en utsatt situation. Inom omvårdnad är därför de etiska frågorna av stor betydelse och rätten till värdighet är en grundläggande princip. Sjuksköterskan har en viktig roll för att bevara och främja patientens upplevelse att bli bemött med värdighet. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors omvårdnad vid smärtlindring på akutmottagning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Adina Magnusson Eriksson; Annie Sjöö; [2015]
  Nyckelord :Emergency department; Nurse; Nursing; Nursing Care; Pain Management; Akutmottagning; Omvårdnad; Sjuksköterskor; Smärtlindring;

  Sammanfattning : Antalet patienter som söker sig till akutmottagning på grund av smärta är mycket omfattande. Smärta är en subjektiv upplevelse, därför är smärtlindring en komplex omvårdnadshandling som ställer höga krav på sjuksköterskans kompetens. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors bedömning av barns akuta och postoperativa smärta

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotta Börjesson; Carina Svartling; [2013-03-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Korrekt bedömning och lindring av barns smärta är en viktigomvårdnadshandling när barn vårdas på vårdavdelningar avsedda för vuxna, därsjuksköterskorna oftast inte är utbildade barnsjuksköterskor. Det är viktigt attsjuksköterskan uppmärksammar barns behov av smärtlindring och använderforskningsbaserade metoder som grund för smärtbedömningen. LÄS MER

 4. 4. Musik : En omvårdnadsåtgärd som kan lindra det akuta smärttillståndet

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Elin Happe Linde; Sanne Damsgaard Jensen; [2012]
  Nyckelord :acute pain; music; nursing; literature review; well-being; akut smärta; musik; vårdande; litteraturstudie; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den goda vården syftar till att lindra mänskligt lidande, såsom smärta. Detta är inte alltid uppnått inom den slutna sjukvården idag, och patientens smärta blir inte lindrad. Musik kan användas som en hälsointervention inom sjukvården och har visats ha en rad positiv inverkan på patienten. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att behandlas med hyperbar oxygen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Alexandra Hjelm; [2008]
  Nyckelord :Tryckkammare; Patienterfarenheter; HBO-behandling;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie granskades 4 vetenskapliga artiklar med syfte att undersöka patienters upplevelser av hyperbar oxygenbehandling (HBO behandling) för att lyfta fram vad man som omvårdnadspersonal bör ha i åtanke inför initiala behandlingar. HBO behandling är en behandlingsmetod där koncentrerad oxygen administreras till patienter. LÄS MER