Sökning: "vad är omvårdnadsdokumentation"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden vad är omvårdnadsdokumentation.

 1. 1. Som en röd tråd Sjuksköterskans perspektiv på dokumentation av omvårdnad inom psykiatrisk heldygnsvård

  Magister-uppsats,

  Författare :Gustaf Ahlqvist; Christina Vesik; [2015-06-30]
  Nyckelord :Sjuksköterska; dokumentation; omvårdnadsdokumentation; psykiatri; psykiatrisk omvårdnad; sluten psykiatrisk heldygnsvård; vårdprocess;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omvårdnadsdokumentationen ligger till grund för många beslut som fattas inom hälso- och sjukvården gällande patientens vård och behandling. Kvalitén på sjuksköterskors dokumentation är ett uppmärksammat problem. För att höja kvalitén behöver sjuksköterskors syn på dokumentation och dess innehåll kartläggas. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors syn på omvårdnadsdokumentation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Simon Göransson; Sara Hannus; [2015]
  Nyckelord :Omvårdnadsdokumentation; sjuksköterska; upplevelser; patientsäkerhet; ansvar;

  Sammanfattning : Bakgrund/Syfte: Sjuksköterskan har i sin kompetensbeskrivning att föra omvårdnadsdokumentation. Syftet med arbetet är att ta reda på vad sjuksköterskan har för syn på denna. Olika lagar och författningar styr hur dokumentationen ska skrivas, dock ser detta inte likadant ut i alla länder. LÄS MER

 3. 3. Elektronisk omvårdnadsdokumentation : Innehåll, upplevelse, samverkan och kvalitetsförbättring av omvårdnadsdokumentation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Isabelle Fässberg; Sofia Särnvald; [2012]
  Nyckelord :Elektronisk omvårdnadsdokumentation; Kommunikation; Omvårdnad; Samarbete; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Idag satsas det mycket resurser på datorisering i samhället och elektroniska patientjournaler har fått många funktioner i hälso- och sjukvården. Journalen används för att påvisa vilka åtgärder och behandlingar som utförs, verkar som ett kommunikationsverktyg mellan professionerna och för utvärdering av patientvården. LÄS MER

 4. 4. ”Viskleken” : Informationsöverföringen från operationsavdelning till vårdavdelning.

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Lotta Paulsson; Victoria Helgeson; [2012]
  Nyckelord :Patient safety; Nursing documentation; Perioperative documentation; Electronic nursing journals; Patientsäkerhet; Omvårdnadsdokumentation; Perioperativ dokumentering; Elektronisk omvårdnadsjournal;

  Sammanfattning : Bakgrund: En bra kommunikation är en förutsättning för god kvalitet och patientsäkerhet i vården och när två olika system används har vi funderat över vad som händer med omvårdnadsdokumentationen när patienten förflyttas mellan vårdenheterna. Syftet: Vårt syfte med studien var att undersöka om de omvårdnadsåtgärder som operations-sjuksköterskan dokumenterat i operationsplaneringssystemet och rapporterat vidare, återfinns i omvårdnadsjournalen. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors uppfattning av omvårdnadsdokumentation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Carina Carlson; Hanna Lindgren; [2010]
  Nyckelord :dokumentation; omvårdnadsdokumentation; omvårdnad; uppfattning; upplevelse;

  Sammanfattning : Att dokumentera omvårdnad på ett omsorgsfullt sätt har en avgörande betydelse för omvårdnadens kvalitet, för utveckling av omvårdnad samt är en grund för kvalitetsutveckling inom omvårdnad. Det är sjuksköterskans skyldighet att föra en patientjournal, vilken ska innehålla observation, bedömning (omvårdnadsanamnes, status, mål), omvårdnadsdiagnostik, omvårdnadsordination, planering, genomförande och utvärdering av patientens omvårdnad. LÄS MER