Sökning: "vetenskap metoder"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden vetenskap metoder.

 1. 1. Utveckling av metoder för att analysera ”C5 Nephritic Factors” (C5NeF)

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för biomedicinsk vetenskap (BMV)

  Författare :Filippa Bäckström; [2021]
  Nyckelord :C3-glomerulopathy; C3 Nephritic factor; C5-convertase; C5 Nephritic Factor; ELISA; Complement system; C3-glomerulopati; C3 Nephritic factor; C5-konvertas; C5 Nephritic factor; ELISA; Komplementsystemet.;

  Sammanfattning : Normalt sett skyddar komplementsystemet kroppen mot infektioner och patogener. Vid vissa typer av njursjukdomar, framför allt vid C3-glomerulopati, förekommer autoantikroppar som kallas ”nephritic factors” (NeF). LÄS MER

 2. 2. Optimering av vätskekromatografiska parametrar vid kvantifiering av läkemedel i serum med LC-MS/MS för klinisk diagnostik

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för biomedicinsk vetenskap (BMV)

  Författare :Sofie Edlund; [2021]
  Nyckelord :acetonitrile; LC-MS MS; methanol; method comparison; reversed phase chromatography; therapeutic drug monitoring; acetonitril; LC-MS MS; metanol; metodjämförelse; reversed phase kromatografi; terapeutisk läkemedelsövervakning;

  Sammanfattning : Vid Klinisk kemi och farmakologi, Specialkemi, vid Skånes universitetssjukhus, Lund, utförs kvantifiering med LC-MS/MS av antipsykotiska och antidepressiva läkemedelskoncentrationer i serum med acetonitril (ACN) som mobilfas. ACN är på grund av sin höga elueringsstyrka ett av de vanligaste organiska lösningsmedlen vid reversed phase (RP) kromatografi, men uppvisar samtidigt en hög toxicitet med risk för stora leveransproblem. LÄS MER

 3. 3. Dupuytrens kontraktur/Dupuytrens sjukdom : En systematisk litteraturstudie av en samlad kunskap och forskning samt praxis vid behandling av Dupuytrens contractur/disease

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Bengt Inge Anderfjord; [2021]
  Nyckelord :Dupuytren contracture; needle fasciotomy; percutaneous needle fasciotomy; open fasciectomy;

  Sammanfattning : Introduktion: Uppsatsen är en systematisk litteraturstudie där författaren kritiskt granskar adekvata artiklar och annan aktuell litteratur, vilka beskriver Dupuytren´s kontraktur. Dupuytrens kontraktur är en fibroproliferativ sjukdom i palmar fascia och kännetecknas av en överdriven kollageninlagring. LÄS MER

 4. 4. Differentierad och individualiserad läsinlärning : Lärares resonemang kring val av arbetssätt med anknytning till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lina Karlsson; Mathilda Lind Eriksson; [2020]
  Nyckelord :differentiering; individualisering; läsinlärning; läsinlärningsmetoder; beprövad erfarenhet; vetenskaplig grund; sociokulturella perspektivet; högläsning;

  Sammanfattning : Denna studie avser att undersöka hur lärare i förskoleklass och skolans årskurs 1–3 arbetar med läsinlärning, hur de differentierar och individualiserar sin undervisning i läsinlärning samt hur de resonerar kring val av metoder och arbetssätt med anknytning till vetenskap­lig grund och beprövad erfarenhet. Materialinsamlingen har skett genom en kvantitativ enkätundersökning samt via kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 5. 5. På vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, men hur? : Tolkning och uttryck i lärares praktik

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Ann Skrak; [2020]
  Nyckelord :forskningsbasering; vetenskaplig grund; beprövad erfarenhet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få ökade kunskaper om hur lärare tolkar och realiserar Skollagens skrivning om en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800). Studien har en kvalitativ ansats där insamling av data har skett både genom intervjuer med lärare och genom fältstudier i lärares praktik. LÄS MER