Sökning: "welfare worker"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden welfare worker.

 1. 1. ”Känslor all over the place”. Socialsekreterares upplevelser och känslor vid LVU

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofia Fager Tsimika; Diana Dara Radosavljevic; [2020-06-25]
  Nyckelord :welfare worker; social worker; child; youth; experience; compulsory;

  Sammanfattning : Working as a social worker in the department of children and youth is complex. The work meansthat the social worker faces situations where children in some cases get hurt, are in danger or are inneed of help. In these situations, the social worker is obliged to take compulsory custody in the bestinterests of the child. LÄS MER

 2. 2. Managing conflicting professionalisms: social assistants work with unaccompanied minors within the Swedish municipal social services

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linnea Roslund Gustavsson; [2020-06-12]
  Nyckelord :Social Assistants; unaccompanied minors; street-level bureaucrats; discretion; professionalism;

  Sammanfattning : This Masters thesis aimed to explore how social assistants have been impacted by the changes enforced since 2016 in their work with unaccompanied minors. They have worked in an ethically complex situation, of attempting to fulfil the needs of the unaccompanied minors, as this period has seen a restriction of the humanitarian ethos of Swedish migration policies, but also a movement towards new public management policies. LÄS MER

 3. 3. Skötsamma Egnahemsägare : Bruksideal och paternalism i Hagfors Egnahemsförening 1935–1970

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Erik Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Bruksideal; Paternalism; Egnahem; Hagfors;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to research the homestead movement in Hagfors during the period 1935 to 1970. The work is based on the worker’s ideals such as the ideal of good character. That is – the model of being a sober, well behaved, educated person, which spread in the working class in Sweden during the end of the 19th century. LÄS MER

 4. 4. Vem är chefen och vem är medarbetaren i tillitsbaserad styrning och ledning? : En analys av offentliga organisationers styrfilosofi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Therese Marklund; [2020]
  Nyckelord :governance model; policy; policy analysis; thrust; thrustbased leadership; tillit; tillitsbaserad styrning och ledning; styrsätt; policy; policyanalys;

  Sammanfattning : I den här dokumentanalysen har offentliga verksamheters medarbetar- och ledarpolicys analyserats i syfte att genom en kvalitativ innehållsanalys undersöka hur tillit och styrning uttrycks i policy. Utifrån syftet togs två forskningsfrågor fram: 1) Om och i så fall på vilket sätt är tillit synligt i dessa policys? 2) Vem är chefen och vem är medarbetaren i dessa dokument? För att besvara syftet analyserades 15 policys från kommuner, regioner och statliga verksamheter. LÄS MER

 5. 5. ”SKA MAN JOBBA FRAMÅT MÅSTE MAN KUNNA FALLA BAKÅT” : Yrkesverksamma socialsekreterares upplevelser av delegationsordningens påverkan på deras handlingsutrymme att leva upp till barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Daniel Andersson; Alexander Wahlstedt; [2020]
  Nyckelord :Best interest of the child; discretion; delegation of authority; occupational professionalism; organisational professionalism; child welfare; Barnets bästa; handlingsutrymme; delegationsordning; yrkesprofessionalism; organisationsprofessionalism; barnutredningar;

  Sammanfattning : Delegationsordningen påverkar socialsekreterares handlingsutrymme att leva upp till barnets bästa. Socialsekreterare styrs dagligen i sitt yrkesutövande av politiska beslut som utgörs av lagstiftning. LÄS MER