Sökning: "yoga analys"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden yoga analys.

 1. 1. Ett spektrum av känslor – upplevelser inom idrotts- och yogavärlden under Covid-19 krisen. : Från oro och ovisshet till beslutsamhet och handlingskraft.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Susanne Allgurén; [2020]
  Nyckelord :Covid-19; idrotts- och yogaföreningar; utmaningar; pandemi;

  Sammanfattning :   Sammanfattning Studien undersökte idrotts- och yogaledares upplevelser av utmaningarna med social distansering/fysiskt avstånd under Covid-19 krisen.  Deltagarna i studien var fyra kvinnor och en man som var engagerade som ledare inom idrott eller yoga. LÄS MER

 2. 2. Yoga som egenvård mot ångest inom omvårdnad : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Therese Lundholm; Jimmy Norman; [2020]
  Nyckelord :Anxiety; Breathing; Conscious presence; Effects; Stress; Yoga; Andning; Effekt; Medveten närvaro; Stress; Yoga; Ångest;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Psykisk ohälsa ökar i världen, varav ångest har blivit en av nutidens stora folksjukdomar. Förutom att detta skapar lidande hos drabbade individer, uppstår stora kostnader för samhället samt belastar en redan hårt ansatt sjukvård. Den vanligaste behandlingsformen mot ångest är idag farmakologi och psykoterapi. LÄS MER

 3. 3. Patienters erfarenheter av yogans effekt som omvårdnadsåtgärd inom primärvården - En Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emma Backlund; Frida Helin; [2020]
  Nyckelord :Complementary and alternative medicine; evidence-based care; primary care; quality of life; yoga; Evidensbaserad vård; komplementär och alternativ medicin; livskvalitet; primärvård; yoga;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att det i flertal länder inom sjukvården finns bristande kunskap kring implementering och rekommendation av komplementär alternativ medicin (KAM), där yoga ingår. Samtidigt visar forskning att patienter önskar alternativa behandlingsmetoder ensamt i tillägg till traditionell medicinsk behandling. LÄS MER

 4. 4. Yogans ambivalenser: en genusvetenskaplig analys av yogans uttryck i Sverige genom postkolonial feministisk teori

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Sundell; [2019]
  Nyckelord :Yoga; postcolonial feminist theory; cultural appropriation; gender studies; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to understand the way yoga is practiced in Sweden through postcolonial feminist theory. The ambivalence of the form yoga takes in a swedish context between the positive aspects it provides for many practitioners in relation to the colonial history and the commodification of the practice is examined through the theoretical and political debate regarding the word cultural appropriation. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsåtgärder för att främja god sömn hos äldre

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Daniela Svensson; Jenny Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Aged; Nursing interventions; Person-centered care; Sleep; Sleep problems; Omvårdnadsåtgärder; Personcentrerad omvårdnad; Sömn; Sömnproblem; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömnens fysiologi, stadier och struktur förändras i och med åldrandet. Dålig sömn påverkar flera organsystem och hormonutsöndring negativt. Långvarig sömnbrist kan leda till flera sjukdomstillstånd. Den allvarligaste sömnbristen är insomnia och många äldre lever med dess konsekvenser. LÄS MER