Sökning: "yrkesetik i förskolan"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden yrkesetik i förskolan.

 1. 1. "Hon är ju inte klok!" : en essä om skitsnack på arbetsplatser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Christin Chronholm Wilander; [2015]
  Nyckelord :gossip; communication; social interaction; ethics; group dynamics; power; skitsnack; skvaller; kommunikation; socialt samspel; etik; gruppdynamik; makt;

  Sammanfattning : Denna essä handlar om skitsnack och socialt samspel på en arbetsplats belyst ur olika perspektiv. Med start i två berättelser tagna från mitt yrkesliv inom förskolan för jag en diskussion, utifrån teorier, i syfte att förstå varför jag agerat och kommunicerat som jag gjorde i dessa händelser samt vad som påverkar en individs handlande. LÄS MER

 2. 2. En pedagogisk syn på värdegrunden : Hur omsätter förskolepedagoger värdegrunden i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Mikael Örtegren; [2012]
  Nyckelord :Värdegrund; Etiska värden; pedagogers yrkesetik;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att belysa hur pedagoger i förskolan ser på värdegrunden och dess värden samt hur de omsätter den i praktiken. Värdegrundsfrågor i skola och förskola lyfts inte fram på samma sätt som läs- och skrivämnen något som kan resultera i att värdegrundsarbetet ges mindre och mindre utrymme i verksamheten. LÄS MER

 3. 3. ”VI TYCKER ATT VI HAR NÅN FORM AV VETORÄTT…” Förskollärares uppfattningar om kränkningar i förhållandet mellan pedagoger och barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Annika Jonshede; Lena Sköld; [2009]
  Nyckelord :yrkesetik; förskola; kränkningar; respekt;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Kränkningar förekommer över allt i samhället så även i förskolan fast detinte borde förekomma. I Sverige finns det lagar och styrdokument som pedagoger i förskolanhar att rätta sig efter. Riktlinjerna i dessa beskriver det förhållningssätt förskolan skaförespråka. LÄS MER

 4. 4. Viktiga vardagsmöten - om pedagogens yrkesetiska ansvar i mötet med förskolebarnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Anette Nilsson; [2007]
  Nyckelord :ansvar; yrkesetik; etik; bemötande;

  Sammanfattning : AbstractTitel: Viktiga vardagsmöten - om pedagogens yrkesetiska ansvar i mötet med förskolebarnen. (Important everyday encounters - Teachers Ethical Responsibilities during contact with Preschool children. LÄS MER