Sökning: "postmodernism fenomen"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden postmodernism fenomen.

 1. 1. En simulerad yrkesroll? : Baudrillard, hyperrealitet och examensordningen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Anna-Vira Westerlund; [2020]
  Nyckelord :Examensordningen; Hyperrealitet; Jean Baudrillard; Postmodernism; Simulering; Specialpedagogens yrkesroll; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Studien har undersökt huruvida den specialpedagogiska diskursen så som den presenteras i examensordningen kan sägas generera en hyperreell specialpedagogisk yrkesroll. Det empiriska materialet bestående av examensordningarna för specialpedagogutbildningen (1993-2017) har analyserats med diskursteoretisk metod för att sedan placeras i relation till Jean Baudrillards teorier om det postmoderna samhällets simulerade verklighet. LÄS MER

 2. 2. Rädslans produktivitet och minoritetens maktlöshet : Diskursanalys av "Den mörka och okända historien: vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet (Ds 2014:8)".

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Katarina Parfa Koskinen; [2016]
  Nyckelord :Inkludering; exkludering; romer; minoritet; diskursanalys; socialkonstruktionism; Foucault; makt; diskriminering; postmodernism; rasism; subjektposition;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att identifiera vitbokens (Ds 2014:8) konstruktion av romer och problematisera vilka konsekvenser spridningen av dessa beskrivningar kan få för romers positionering i samhället i dag med särskilt fokus på skolan. Hur konstrueras och positioneras romer i de diskurser som framträder i regeringens vitbok? Hur kan dessa konstruktioner positionera romer i dagens samhälle, och då i synnerhet i skolan? Studiens teoretiska utgångspunkt återfinns inom socialkonstruktionismens uppfattning att allt vi upplever som naturligt, eller ”naturliggjort” i själva verket är fenomen skapade i social interaktion. LÄS MER

 3. 3. Skuggsidan av platsmarknadsföring : En djupstudie av Karlstads platsvarumärkesmaterial

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Nicole Nelson; [2015]
  Nyckelord :place marketing; place brand; growth; neoliberalism; post modernism; NPM; the creative class; Karlstad; platsmarknadsföring; platsvarumärke; tillväxt; nyliberalism; postmodernism; NPM; den kreativa klassen; Karlstad;

  Sammanfattning : Platsmarknadsföring är ett växande fenomen internationellt och i Sverige, då det påstås att ”städer tävlar mot andra städer” om besöksnäringen, nyetableringar av företag och befolkning. Att platsmarknadsföra sin stads specifika värden, genom att paketera och ”sälja” in staden, har blivit mer av en regel än ett undantag, där man genom texter och bilder vill lyfta fram stadens specifika kvalitéer. LÄS MER

 4. 4. Malmö stads översiktsplanering : en diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Aron Wetterlund; [2013]
  Nyckelord :Fysisk planering; översiktsplanering; diskursanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur olika diskurser karaktäriserar Malmö stads planeringstänkande i de tre undersökta översiktsplanerna under 2000-talet. De fyra diskurserna som studeras är den globala staden, entreprenörsstaden, kunskapsstaden och postmodernistiskt planeringsteori. LÄS MER

 5. 5. "Alla bryr sig om miljön!" - En analys av hur dagens miljöproblem kommer till uttryck i reklam

  L2-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Marika Nilsson; Michaela Engström; [2012]
  Nyckelord :hållbarhet; miljö; risksamhälle; Ben Jerry’s; Grön marknadsföring; postmodernism; reklam; marknadsföring; miljömedvetande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi lever i ett postmodernt samhälle där miljöproblem är ett stort fenomen som präglar vår kultur. I denna uppsats har vi studerat hur marknadsföring drar nytta av människors oro för miljön, genom grön marknadsföring. Vi har använt Ben & Jerry’s som fallstudie och gjort en semiotisk och retorisk analys av deras hemsida. LÄS MER